Ερωτήματα

Α. Δυνατότητα πρόσβασης πολιτών σε έγγραφα

 1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των εγγράφων;
 2. Ποιος είναι ο ορισμός της Διοικητικής Αρχής;
 3. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των διοικητικών εγγράφων;
 4. Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες Υπηρεσίες;
 5. Τρόπος αποτύπωσης επιφυλάξεων (διατύπωσης μη αρμοδιότητας κλπ)
 6. Ποια είναι η έννοια του ειδικού έννομου συμφέροντος;
 7. Σε ποιες περιπτώσεις δεν υφίσταται το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα έγγραφα (διοικητικά και ιδιωτικά);
 8. Πότε η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου;
 9. Πως ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα;
 10. Ποια είναι η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη;
 11. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφα εγγράφων ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία, τα οποία έχει νομίμως στην κατοχή της;
 12. Γνωστοποίηση περιεχομένου έγγραφης καταγγελίας στον καταγγελόμενο
 13. Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Β. Διακίνηση διοικητικών εγγράφων

 1. Ποια είναι η διαδικασία για την διακίνηση ενός ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου;
 2. Ποιες είναι οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό δήμοσιο έγγραφο;

Γ. Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων

 1. Ποιοι μπορούν να επικυρώνουν αντίγραφα διοικητικών εγγράφων;
 2. Σε ποιο σημείο του αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου γίνεται η σχετική επισημειωματική πράξη της επικύρωσης;
 3. Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφου εγγράφου όταν προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο, χωρίς εξουσιοδότηση
 4. Απαιτείται να τεθεί στρογγυλή σφραγίδα στις ενώσεις των σελίδων του προς επικύρωση εγγράφου, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων;
 5. Τα επικυρωμένα αντίγραφα διοικητικών εγγράφων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση;
 6. Είναι έγκυρα τα εκκαθαριστικά και τα Ε1 που χορηγούνται μέσω του gsis.gr;
 7. Επικυρώνονται από τα ΚΕΠ αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται από τις Διπλωματικές και προξενικές Αρχές της χώρας μας;
 8. Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών οδήγησης;
 9. Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων;
 10. Επικυρώνονται έγχρωμα αντίγραφα εγγράφων;
 11. Ποια έγγραφα δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π;
 12. Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις μη επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;
 13. Τι είδους έγγραφα είναι τα δικαστικά και τα εκκλησιαστικά έγγραφα;
 14. Ποια έγγραφα μπορούν να επικυρώσουν δικηγόροι και συμβολαιογράφοι;
 15. Ποια αντίγραφα εγγράφων δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει υπάλληλος Διοικητικής Αρχής ή ΚΕΠ;

Δ. Βεβαίωση γνησίου υπογραφής

 1. Προϋποθέσεις βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής
 2. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε έγγραφα γραμμένα σε ξένη γλώσσα
 3. Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;
 4. Γνήσιο υπογραφής με πληρεξούσιο

Ε. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο

 1. Είναι δυνατή η διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail);
 2. Ποια έγγραφα μπορούν να διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (fax);
 3. Είναι δυνατή η επικύρωση των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (Fax);
 4. Ποια έγγραφα, μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών;
 5. Ποια μηνύματα μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και πολιτών;
 6. Ποια έγγραφα εξαιρούνται από τη διακίνηση με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;
 7. Ο ρόλος του υπογράφοντα δεν είναι ορατός στην υπογραφή του

Ζ. Διαδικασίες

 1. Άρση αναγγελίας θανάτου στον ΑΜΚΑ

H. Θέματα προσωπικού

 1. Άδεια Αιμοδοσίας
 2. Νομική στήριξη υπαλλήλων