Απαιτείται να τεθεί στρογγυλή σφραγίδα στις ενώσεις των σελίδων του προς επικύρωση εγγράφου, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων;

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης του περιεχομένου των εγγράφων των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή βεβαιώσεων από τους πολίτες, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου μπορούν να αποφασίσουν για τις κατηγορίες εκείνες των εγγράφων, για τις οποίες θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα και στις ενώσεις των σελίδων, με μονογραφή των αρμόδιων υπαλλήλων (αριθ. 1075146/892/006Δ/05-09-2006 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15_16371_17190/10-08-2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).

Advertisement