Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε έγγραφα γραμμένα σε ξένη γλώσσα

Με την υπ’ αριθμ. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδέκτη από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστώντας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο επί του οποίου τίθεται η υπογραφή, δηλαδή και επί ξενόγλωσσων εγγράφων, αφού τέτοια διάκριση δε γίνεται. Περαιτέρω, κατά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επί ξενόγλωσσου εγγράφου δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και η μετάφραση αυτού, αφού όπως έγινε ήδη δεκτό, το όργανο της διοικητικής αρχής ή του ΚΕΠ από το οποίο ζητείται βεβαίωση, δεν υποχρεούται να αναγνώσει το έγγραφο