Είναι δυνατή η διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

Είναι δυνατή η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων (παρ. 1 άρθρου 14 ν. 2672/28-12-1998).