Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφου εγγράφου όταν προσκομίζεται από τρίτο πρόσωπο, χωρίς εξουσιοδότηση

Είναι δυνατή η επικύρωση, καθώς από τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επικύρωσης (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 Ν.3345/2005) δεν προκύπτει απαγόρευση επικύρωσης αντιγράφου εγγράφου, όταν αυτό δεν προσκομίζεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, αλλά από τρίτο πρόσωπο, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση.

Όμως, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών, στη σχετική επισημειωματική πράξη, σαφώς πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, καθώς και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου στοιχείου (άρθρο 3 Ν.2690/1999) του προσώπου, που προσκομίζει το προς επικύρωση έγγραφο (αριθ. 1083343/ 1076/ 0006Δ/ 2.9.2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25.8.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

Advertisement