Είναι δυνατή η επικύρωση των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία (Fax);

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 ν. 2672/1998, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Τα έγγραφα που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, επιτρέπεται να επικυρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της υπηρεσίας, προς την οποία αποστέλλονται και να έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου».

Advertisement