Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων;

Η άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, δεν είναι τελικό διοικητικό έγγραφο και ως εκ τούτου αντίγραφο αυτού δεν επικυρώνεται. (Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.5/138/οικ.25302/06-12-2010)