Επικυρώνονται αντίγραφα αδειών οδήγησης;

Αντίγραφα αδειών οδήγησης επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Επιβάλλεται, όμως, να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα ακριβή αντίγραφα αδειών οδήγησης, δεν έχουν νομική ισχύ άδειας οδήγησης και επομένως, δεν δίνουν στο κάτοχό τους το δικαίωμα να οδηγεί με αυτά (αριθ. 1083343/1076/0006Δ/02-09-2005 έγγραφό μας και επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22-03-2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

Advertisement