Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;

Μόνο σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης (όπως άρθρα 42, 83, 96 παρ. 2, 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 84 ν. 3386/2005, είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατουμένων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου (άρθρο 84 παρ. 2 ν. 3386/2005).