Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αντίγραφα εγγράφων ή από οποιαδήποτε Υπηρεσία, τα οποία έχει νομίμως στην κατοχή της;

Σύμφωνα με την αριθ. 551/1999 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Πολιτισμού «ο πολίτης πρέπει να το ζητήσει κατ’ αρχήν από την υπηρεσία, η οποία έχει εκδώσει το σχετικό διοικητικό έγγραφο και όχι από οποιαδήποτε Υπηρεσία, η οποία έχει νομίμως στην κατοχή της το διοικητικό έγγραφο, δεδομένου ότι μόνο ο εκδότης του εγγράφου αυτού δύναται να εκτιμήσει εάν τούτο υπάγεται στις εξαιρέσεις μη ικανοποιήσεως του σχετικού δικαιώματος και επίσης, μόνο αυτός μπορεί να γνωρίζει εάν το διοικητικό έγγραφο είναι γνήσιο και εξακολουθεί να ισχύει (μη ανάκληση τούτου, μη κήρυξή του ως πλαστού)».

Με τον τρόπο αυτό, όμως, περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα και όπως έχει διευκρινιστεί από την καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση Σχέσεων Κράτους- Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα και με την αριθ. 3943/1995 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γίνεται δεκτό ότι η Διοίκηση «έχει την υποχρέωση να χορηγεί η ίδια στους αιτούντες τα ζητούμενα στοιχεία, έστω μάλιστα και αν δεν περιλαμβάνονται σε εκείνα που τηρούνται στην οικεία Υπηρεσία αφού, σε τέτοια περίπτωση, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να περιέλθουν σε αυτή τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωσή της».