Ο ρόλος του υπογράφοντα δεν είναι ορατός στην υπογραφή του

Ο ρόλος του κάθε υπογράφοντα δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένος με την υπογραφή, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο φυσικό κόσμο. Επιπλέον, στον ηλεκτρονικό κόσμο, η τήρηση διαφορετικών πιστοποιητικών ανά ρόλο έχει πολύ μεγάλο διαχειριστικό και οικονομικό κόστος. Αυτό που προτείνεται είναι η προτυποποίηση των σχετικών εγγράφων (με τις απαραίτητες ενδείξεις διαθέσιμες όπου προβλέπεται και απαιτείται π.χ. ΣΧΕΔΙΟ, ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) να μπαίνουν οι υπογράφοντες σε λίστα ή πίνακα, με τους αντίστοιχους ρόλους που αυτοί υπογράφουν κάθε φορά (π.χ. Δ/ντης, Πρόεδρος ΕΠΠΕ, Μέλος ΟΔΕ κλπ).