Ποια έγγραφα δεν επικυρώνονται από τα ΚΕΠ;

α) Τα ιδιωτικά έγγραφα,
β) Τα έγγραφα που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι,
γ) Τα έγγραφα που προέρχονται από δικαστικές αρχές,
δ) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια αλλοδαπών έννομων τάξεων,
ε) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,
στ) Τα έγγραφα των Νομικών Προσώπων Διεθνούς Δικαίου,
ζ) Τα έγγραφα των Εκκλησιαστικών Αρχών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, οι φορείς που εξέρχονται από το Δημόσιο Τομέα σε εφαρμογή των άρθρων 30 του ν. 1914/1990 και 22 του ν. 1947/1991, καθώς και οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 277 του Π.Δ. 410/1995, δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τα έγγραφά τους δεν επικυρώνονται από τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ (αριθ. 1083343/1076/0006Δ/02-09-2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22-03-2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).