Ποια έγγραφα εξαιρούνται από τη διακίνηση με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

α) Τα απόρρητα έγγραφα και εν γένει εκείνα των οποίων δεν επιτρέπεται η χορήγηση αντιγράφων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

β) Τα έγγραφα τα οποία περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

γ) Οι αιτήσεις, προσφορές και δικαιολογητικά συμμετοχής στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση, στους διαγωνισμούς ή διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων έργων, μελετών, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς, οι οποίοι πραγματοποιούνται βάσει προκήρυξης, μόνο στην περίπτωση που ορίζεται από ειδικές διατάξεις ή την οικεία προκήρυξη ή πρόσκληση συμμετοχής, με βάση ειδική αιτιολογία.

δ) Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένα αντίγραφα.

ε) Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, καθώς και τα αποδεικτικά είσπραξης (παρ. 6 άρθρου 14 ν. 2672/1998, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004)