Ποια έγγραφα, μπορούν να διακινούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail) μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών;

Γνωμοδοτήσεις, ερωτήματα, στατιστικά στοιχεία, υπηρεσιακά σημειώματα, έγγραφες εισηγήσεις, απαντήσεις, αιτήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία (παρ. 4 άρθρου 14 ν. 2672/1998). Τα μηνύματα που διακινούνται μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 15 άρθρου 14 ν. 2672/1998, ενώ όσα αποστέλλονται από ιδιώτη, πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 16 ν. 2672/1998