Ποια έγγραφα μπορούν να επικυρώσουν δικηγόροι και συμβολαιογράφοι;

α) Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων (ιδιωτικών, συμβολαιογραφικών, εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές κ.λπ), που υπάρχουν σ’ αυτούς, έστω και προσωρινώς (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας), εφόσον βεβαιώνουν την ακρίβειά τους.

β) Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να εκδίδουν και να χορηγούν αντίγραφα μόνο των εγγράφων που συντάσσουν και φυλάσσουν οι ίδιοι, καθώς και των εγγράφων που είναι προσαρτημένα ή αναφέρονται σε αυτά (αριθ. 1096185/1224/0006Δ/11-10-2005 και 1107063/1340/0006Δ/11-10-2005 έγγραφά μας).