Ποια αντίγραφα εγγράφων δεν νομιμοποιείται να επικυρώνει υπάλληλος Διοικητικής Αρχής ή ΚΕΠ

Δεν νομιμοποιείται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 16/Α/08-02-1999), να επικυρώνει αντίγραφα εγγράφων, τα οποία:

α) έχουν συνταχθεί εκτός της υπηρεσιακής του σχέσης και τον αφορούν (όπως τίτλους σπουδών, άδεια οδήγησης, διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα),

β) συνέταξε η ίδια του η Υπηρεσία, εφόσον ισχύουν τα κωλύματα που αναφέρονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, πρόδηλο είναι ότι η επικύρωση θα γίνει είτε από τον, κατά νόμο, αναπληρωτή του, είτε από υπάλληλο άλλης Διοικητικής Αρχής.

Επιτρέπεται, όμως, να επικυρώνει αντίγραφα διοικητικών εγγράφων, στην έκδοση των οποίων συνέπραξε ή τα υπέγραψε ο ίδιος, ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), εφόσον η σύμπραξη αυτή δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2683/1999. (αριθ. 1092066/1113/0006Δ/25.10.2006 έγγραφό και το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15_21657/09-10-2006 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α)