Ποιοι μπορούν να λάβουν γνώση των διοικητικών εγγράφων;

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.2690/99). Σύμφωνα με τη νομολογία, αρκεί η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος, που να δικαιολογείται κάπως (σχετ. το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6.1999 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου με το αριθ. 1060743/1019/0001Α/2.7.1999/Φ.72 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού).