Προϋποθέσεις βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής

Το αρμόδιο διοικητικό όργανο βεβαιώνει με το γνησίου της υπογραφής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο ενδιαφερόμενος φέρει κατά τη βεβαίωση, πρωτότυπο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
  • Υπογράφει ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου.
  • Το έγγραφο επί του οποίου υπογράφει περιέχει πλήρη δήλωση βούλησης, την οποία κατανοεί και αντιλαμβάνεται πλήρως
  • Το έγγραφο δεν αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη

Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος φέρει, κατά τη βεβαίωση, πρωτότυπο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’))

Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο,

Στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.