Πως ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα

Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα γίνεται με δυο τρόπους:
α) Με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Υπηρεσίας ή
β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του, μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο (άρθρο 5 παρ. 4, Ν.2690/99).

Σύμφωνα με την αριθ. 49/2001 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., «οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρων φακέλων της Διοικήσεως, γενικώς και αορίστως, αλλά συγκεκριμένων διοικητικών (κ.α) εγγράφων, που προσδιορίζονται στην ορισμένη και γραπτή προς τούτο αίτησή τους».