Πότε η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του εγγράφου;

Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος γνώσης του διοικητικού ή ιδιωτικού εγγράφου, αν αυτό:

i) αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή
ii) είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών, σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης (άρθρο 5 παρ. 3 Ν.2690/99).

Εάν διεξάγεται πειθαρχική ανάκριση, κατά τις διατάξεις του Ν. 2683/1999, για τη γνώση των εγγράφων του πειθαρχικού φακέλου, εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 128 παρ. 5 (στο οποίο αναφέρεται ότι η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική) και 136 παρ.3 (στο οποίο αναφέρεται ότι, πριν από την απολογία, ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης).