Υπάρχουν ειδικότερες περιπτώσεις μη επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων;

α) Δεν μπορούν να επικυρωθούν από Διοικητική Αρχή αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων (έγγραφα συμβολαιογράφων, ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, διαγράμματα ιδιωτών μηχανικών, βεβαιώσεις εργοδοτών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ), ανεξάρτητα αν τα ιδιωτικά αυτά έγγραφα έχουν, μεταγενέστερα της έκδοσής τους, σφραγιστεί, θεωρηθεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από τη Διοίκηση (αριθ. 1083343/1076/0006Δ/02-09-2005 έγγραφό μας και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5583/22-03-2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α).

β) Στην εισηγητική έκθεση του ν. 1599/1986 αναγράφεται σχετικά ότι «με τον όρο διοικητικό έγγραφο εννοείται όχι μόνο τα έγγραφα με τη στενή έννοια του νόμου, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στα αρχεία της διοίκησης».

Εξάλλου, Διοικητικά έγγραφα, κατά την έννοια και το σκοπό του νόμου, θα πρέπει να θεωρηθούν και τα μη προερχόμενα από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά χρησιμοποιηθέντα ή ληφθέντα υπ’ όψιν για τον καθορισμό της διοικητικής δράσεως ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσεως διοικητικού οργάνου (AD HOC Ολ. ΝΣΚ 436/1992). Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αφορούν στις περιπτώσεις εγγράφων, τα οποία, ενώ δεν είναι διοικητικά, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί ή ληφθεί υπ’ όψιν για τον καθορισμό διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου, λογίζονται ως τέτοια και κατά συνέπεια, χορηγούνται με την επίκληση απλού εύλογου ενδιαφέροντος. Η, ως ανωτέρω, ευρεία διατύπωση του όρου «διοικητικό έγγραφο», αφορά στο πεδίο της πρόσβασης ενός πολίτη σε έγγραφα, που τηρούνται στο αρχείο μιας Υπηρεσίας και όχι στην περίπτωση της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.2690/99 (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/13558/25-08-2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α.)

γ) H θεώρηση- επικύρωση αντιγράφων εγγράφων: i) των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. γίνεται μόνο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ii) των Ιδιωτικών Σχολείων και Ξένων Σχολείων, με Ξένο ή Ελληνικό Πρόγραμμα, γίνεται από τη Β΄ Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/7701/26-04-2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α).