Ποιες είναι οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό δήμοσιο έγγραφο;

Οι απαιτούνενες ρυθμίσεις περιγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β’/23-04-2012)