Χορήγηση εξόδων εντός έδρας για μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ και νέα νομοθετική ρύθμιση αυτών

Αθήνα, 24/10/2018
Α.Π.: 17

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Α) χορήγησης εξόδων κίνησης εντός έδρας για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου και Β) νέας νομοθετικής ρύθμισης για τις μετακινήσεις αυτές
Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 16/17.09.2018 έγγραφό μας με θέμα «Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5./61/οικ.2914/13-11-2014 του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ»


Κυρία Υπουργέ,

Με το ανωτέρω υπό στοιχείο (α) σχετικό επισημάναμε την ανάγκη να υπάρξουν προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ σε Δήμους σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε νησιωτικούς, όπως προβλέπεται στο με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ4/21429/08- 08-2016 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ένας από τους λόγους που καθιστούν αναγκαίες τις προσλήψεις αυτές και που ήδη αναφέραμε, είναι το ότι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης υπηρεσιών ΚΕΠ σε πολλούς Δήμους καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε βάρος των υπαλλήλων και της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ στα οποία βρίσκεται η οργανική τους θέση.Οι μετακινήσεις από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου διέπονται από τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) με την οποία προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) ως ακολούθως: «Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.»
Στην υπό στοιχείο (β) σχετική μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Στις ειδικότερες περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως ενδεικτικά, λόγω μακρόχρονων αδειών των υπαλλήλων, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με σειρά εγκυκλίων της υπηρεσίας μας (αριθμ.: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.4/24/4090/24-2-2010, ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 146/ 25976/21-12-2010 και ΔΟΛ ΚΕΠ/ Φ.4/ 194/ 17687/8-9-2011), οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να μετακινούν άμεσα στα ΚΕΠ αυτά μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από άλλες οργανικές μονάδες του φορέα τους, και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων, να μετακινούν προσωρινά υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από άλλα ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.» Σύμφωνα μάλιστα με την εγκύκλιο 37 (αρ. πρωτ. 21097/28-5-2012 ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, η μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. μεταξύ ΚΕΠ του ίδιου Δήμου είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Ωστόσο, εν αντιθέσει με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, πολλοί αιρετοί Δήμων της χώρας, προκειμένου να καλύψουν πάγιες ή μακροχρόνιες ανάγκες σε προσωπικό των ΚΕΠ, μετακινούν διαρκώς είτε τους ίδιους είτε διαφορετικούς υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του Δήμου τους, ακολουθώντας το γράμμα κι όχι το πνεύμα του νομοθέτη, κατ’ ουσίαν δηλαδή κάνοντας κατάχρηση της σχετικής διάταξης.
Τόσο η πρακτική αυτή όσο και οι λοιπές αναγκαστικές μετακινήσεις που διενεργούνται εντός έδρας έχουν άμεση επίπτωση στα οικονομικά των συναδέλφων μας, οι οποίοι καλούνται να στηρίζουν τη λειτουργία των ΚΕΠ στα οποία μετακινούνται με ίδιους πόρους, καταβάλλοντας τα έξοδα κίνησης από το μειωμένο λόγω μνημονίων μισθό τους. Κάποιες φορές μάλιστα σε εξοντωτικές χιλιομετρικές αποστάσεις, με Ι.Χ. οχήματα ελλείψει συγκοινωνιακού μέσου και σε επισφαλές οδικό δίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Μετακίνηση των δύο μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. του ΚΕΠ 204 Δ.Ε. Πάργας προς το ΚΕΠ 259 της έδρας του Δήμου Πάργας (Καναλλάκι), εκ περιτροπής ανά εξάμηνο η κάθε υπάλληλος. Απόσταση Πάργα – Καναλλάκι 32 χλμ. Ήτοι, κατά μέσο όρο μηνιαίως (32+32) χλμ * 22 ημέρες = 1.262,8 χιλιόμετρα που διανύονται με δαπάνη από το μισθό. Η μάστιγα αυτών των μετακινήσεων χρονολογείται από το 2014 έως σήμερα.
2. Μετακίνηση μίας εκ των δύο μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. του ΚΕΠ 878 Δ.Ε. Ερυθρών προς το ΚΕΠ 880 της έδρας του Δήμου Μάνδρας (Μάνδρα), για ένα εξάμηνο. Απόσταση Ερυθρές – Μάνδρα 28,7 χλμ. Ήτοι, κατά μέσο όρο μηνιαίως (28,7+28,7) χλμ * 22 ημέρες = 1.408 χιλιόμετρα που διανύονται με δαπάνη από το μισθό. Το επόμενο εξάμηνο προβλέπεται να μετακινείται η ίδια υπάλληλος και το επόμενο έτος η συνάδελφός της.
3. Μετακίνηση του ίδιου μόνιμου υπαλλήλου ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π. Δήμου της Αττικής σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου επί διετία και ακολούθως άλλου μόνιμου υπαλλήλου κλάδου Δ.Υ.Π. για ένα χρόνο.
4. Μετακινήσεις έως 5 μέρες κάθε μήνα των μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. των περιφερειακών ΚΕΠ αχανούς νησιωτικού Δήμου του Βορείου Αιγαίου προς το ΚΕΠ της έδρας του Δήμου ή προς άλλο ΚΕΠ του ΟΤΑ, το οποίο παραμένει χωρίς μόνιμο υπάλληλο, σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Κυρία Υπουργέ,
Κατόπιν των ανωτέρω που εκθέσαμε και επειδή:
1. Όλες οι αναγκαστικές μετακινήσεις εντός έδρας έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις και κάποιες φορές δυσβάσταχτες, σε βάρος του μειωμένου ήδη μισθολογίου, που δεν πρέπει να υφίσταται ο υπάλληλος.
2. Για διάφορους κλάδους/ειδικότητες υπαλλήλων προβλέπεται η καταβολή εξόδων κίνησης εντός έδρας με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015), όχι όμως και για τον κλάδο Δ.Υ.Π. των υπαλλήλων των ΚΕΠ.
3. Πολλές από τις μετακινήσεις διενεργούνται σε εξοντωτικές χιλιομετρικές αποστάσεις, με Ι.Χ. όχημα ελλείψει συγκοινωνιακών μέσων και σε επισφαλές οδικό δίκτυο ορεινών ή μη περιοχών.
4. Αποσπάσεις ή τοποθετήσεις κατ’ ουσίαν υπαλλήλων του κλάδου μας βαφτίζονται «μετακινήσεις» με κατάχρηση της διάταξης της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) που συμπληρώνει την παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.
Ζητάμε, ως μέτρα που α) θα αποκαταστήσουν το αίσθημα δικαιοσύνης των βαρυνόμενων οικονομικά συναδέλφων μας και β) θα επιτρέψουν στο Υπουργείο να προβεί σε εξορθολογισμό του συστήματος μετακινήσεων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, ώστε να μην υποκρύπτονται με αυτό αποσπάσεις ή τοποθετήσεις που δεν επιτρέπει ο νόμος, τα ακόλουθα αντιστοίχως:
Α. Να καταβάλλονται έξοδα κίνησης εντός έδρας, ήτοι, χιλιομετρική αποζημίωση ή αντίτιμο εισιτηρίων ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών κατά περίπτωση, στους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που μετακινούνται σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, με προσθήκη σχετικής διάταξης στην υποπαράγραφο Δ.9 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και
Β. Να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, ως ακολούθως: «Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για τις μετακινήσεις αυτές.»

Επαναλαμβάνοντας το αίτημα συνάντησής μας για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου προς επίλυση διάφορων θεμάτων των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου μας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Advertisements