Παραπομπή πολιτών από τα Κ.Π.Α. στα Κ.Ε.Π. για την επανεκτύπωση ή/και επικύρωση ΑΜΚΑ

Αθήνα, 31/10/2018
Α.Π.: 19

ΠΡΟΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.
Κυρία Καραμεσίνη Μαρία
Εθνικής Αντιστάσεως 8,
17456 Άλιμος

ΘΕΜΑ: Παραπομπή πολιτών από τα Κ.Π.Α. στα Κ.Ε.Π. για την επανεκτύπωση ή/και επικύρωση ΑΜΚΑ
Σχετ.: (α) Η Κ.Υ.Α με αριθμ. 7791/245/Φ80321/2009 (ΦΕΚ 596Β/1-4-2009) «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/4/28766/12.02.2013 του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Λειτουργικά θέματα των ΚΕΠ και συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου»
(γ) Η εγκύκλιος με Α.Π. 31547/9662/13-2-2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο»

Κυρία Διοικήτρια,
Τους τελευταίους μήνες, η Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. έχει γίνει δέκτης πολλών παραπόνων των συναδέλφων μας, για την παραπομπή των πολιτών από τους υπαλλήλους των ΚΠΑ στα ΚΕΠ. για την επανεκτύπωση ΑΜΚΑ σε «επίσημο» έγγραφο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτή η απαίτηση αποτυπώνεται και σε δικαιολογητικά που δίνονται στους πολίτες από τα κατά τόπους ΚΠΑ. Παρόλες τις συστάσεις μας σε περιπτώσεις που μας αναφέρθηκαν, το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αντιθέτως, έχει αυξηθεί γεωμετρικά.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, ηλεκτρονικά αρχεία των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα, αναφέρουμε τα ακόλουθα:1. Από την (α) σχετική δεν προβλέπεται επανεκτύπωση της «Βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. – Υπεύθυνης Δήλωσης» από τα ΚΕΠ, καθώς η διαδικασία εξαντλείται αφενός στην απόδοση ΑΜΚΑ και αφετέρου στη μεταβολή ή επικαιροποίηση ατομικών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου.
2. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4 της (β) σχετικής οφείλουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες -και τα Κ.Π.Α.- να μην παραπέμπουν τους πολίτες για επανεκτύπωση ή/και επικύρωση του ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ. Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να διασταυρώνουν τον ΑΜΚΑ που δηλώνουν οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας http://www.amka.gr/AMKAGR.
3. Σύμφωνα με το με Α.Π. 3144/142/Φ80321/17-02-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόσο για την Κάρτα Ασφάλισης, όσο και για την Βεβαίωση ΑΜΚΑ – Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται από τα ΚΕΠ «… δεν απαιτείται οποιασδήποτε μορφή επικύρωσης». Επομένως ο όρος «επίσημο» που χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους σας είτε προφορικά είτε εντύπως προς τους πολίτες, είναι ανακριβής και παραπλανητικός.
4. Η πλειοψηφία των πολιτών που παραπέμπονται στα ΚΕΠ για επανεκτύπωση ΑΜΚΑ είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, επομένως ο αριθμός αυτός υπάρχει στα ηλεκτρονικά αρχεία του Οργανισμού.
5. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του πολίτη, πέραν του ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη, είναι παρακινδυνευμένο και δεν πρέπει να ζητείται από τα ΚΠΑ η Βεβαίωση ΑΜΚΑ, ως δικαιολογητικό εναλλακτικά με άλλα. Κι αυτό διότι η ταχυδρομική διεύθυνση, όπως αναγράφεται και στη Βεβαίωση ΑΜΚΑ – Υπεύθυνη Δήλωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», είναι διεύθυνση επικοινωνίας και δεν ταυτίζεται πάντα με διεύθυνση κατοικίας και δη μόνιμης του πολίτη. Ο πολίτης δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο για τη διεύθυνση που δηλώνει στα ΚΕΠ και στη (γ) σχετική για το θέμα αυτό αναφέρεται: «Ως προς το στοιχείο υπ’ αριθ. 12 (σ.σ. ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας στην Ελλάδα), διευκρινίζεται ότι απαραίτητη είναι μία διεύθυνση επικοινωνίας, η οποία δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με διεύθυνση κατοικίας.» Ούτε λόγος για μόνιμη κιόλας θα συμπληρώσουμε.

Κυρία Διοικήτρια,
Τα ΚΕΠ δεν αποτελούν αποκλειστικά γραφεία ΑΜΚΑ, η έκδοση είναι μια από τις 1000 διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των υπηρεσιών μας. Επομένως, η συνεχής υπενθύμιση του αυτονόητου προς τους υπαλλήλους σας, ταλαιπωρεί τη νοημοσύνη των υπαλλήλων των ΚΕΠ και δοκιμάζει την υπομονή των πολιτών. Επιπροσθέτως, η παραπληροφόρηση δημιουργεί εντάσεις με τους πολίτες, αυξάνει αδικαιολόγητα τη γραφειοκρατία και καθυστερεί την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά για την συμβολή των ΚΠΑ στην ορθή τήρηση των διατάξεων που διέπουν τη διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς, όπως επισημαίνεται και στη (β) σχετική, «η μη τήρησή τους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τον Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’) “Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”».

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Advertisements