Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΠ»

ΑΔΑ: ΨΝ1Τ465ΧΘΨ-ΖΝ1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Α.Π. ΔΙΔΚ./Φ.38/KEΠ/9634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ.Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Γραμματικάκη
Τηλ.: 2131313230
Email: a.grammatikaki@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΠ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
β) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση…… Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
γ) του ΠΔ 88, ΦΕΚ Α’ 160, 29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
2. Το με Α.Π. ΔΗΔ/Φ.70/6660/08.02.2019 έγγραφο του Τμήματος Οριζόντιων Εφαρμογών & Δικτύων προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης έργου «Ψηφιακό ΚΕΠ»
3. Τον οδηγό υποβολής προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ, σύμφωνα με το νέο διαδικαστικό πλαίσιο της εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ) (Ιανουάριος 2017) όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Συνέχεια ανάγνωσης