Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας

Αθήνα, 15/03/2019
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
………………………………..
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας.
Σχετ.: (α) Το από 8/3/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Απ.-Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από
αιτούντα άσυλο».
(β) Το με Α.Π. 10597/28-2-2019 έγγραφο του Τμήματος ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρινήσεις που αφορούν τη χορήγηση ΑΜΚΑ».
(γ) Το από 25/2/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από αιτούντα άσυλο.».

Κυρία…………………….,

Με έκπληξη διαβάσαμε τα ανωτέρω σχετικά της αλληλογραφίας σας με το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας, την οποία κοινοποιήσατε σε όλα τα ΚΕΠ.
Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, τόσο για την απαράδεκτη παρέμβασή σας σε δυσεπίλυτο για την νομότυπη έκδοση ΑΜΚΑ εσωτερικό ζήτημα που ταλανίζει τα ΚΕΠ, το εποπτεύον Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, όσο και -κυρίως- για την απαίτησή σας να χορηγείται παράτυπα ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς από το ΚΕΠ Δήμου Δράμας. Απαίτηση, για την οποία μάλιστα εκτοξεύετε, εμμέσως πλην σαφώς, απειλές ότι αν δεν επιληφθεί το Τμήμα της επίλυσης του ζητήματος, εσείς οφείλετε να εξαντλήσετε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πληθυσμού που εκπροσωπείτε.Για την παρέμβαση και τις αβάσιμες απαιτήσεις σας όσον αφορά την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από ΚΕΠ, έχουμε να σας πούμε τα ακόλουθα:
Α. Με το (γ) σχετικό θέσατε στο Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας τα ακόλουθα διευκρινιστικά ερωτήματα:
1) Δυνάμεθα να προσκομίσουμε επίσημη μετάφραση από δικηγόρο του δελτίου του κυρίου, ώστε βάσει της μετάφρασης αυτής να εκδοθεί το απαιτούμενο ΑΜΚΑ;
2) Ποια είναι η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ποιος/οι ο/οι αριθμός/οι πρωτοκόλλου με τον/ους οποιον/ους απευθύνατε τα ερωτήματά σας σε αυτήν, ώστε με τη σειρά μας να αναζητήσουμε από την Υπηρεσία αυτή τους λόγους της μη απάντησής της σε εσάς έως σήμερα.
Β. Με το (β) σχετικό το Τμήμα ΚΕΠ του Δήμου Δράμας:
• Αντί να σας απαντήσει 1) Όχι, διότι δεν προβλέπεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο έκδοσης ΑΜΚΑ ούτε από κάποια εγκύκλιο οδηγία και 2) Έχουν σταλεί στις τάδε υπηρεσίες τα τάδε έγγραφα ερωτήματά μας τα οποία παραμένουν αναπάντητα.
• Σας παρείχε αναλυτική πληροφόρηση για το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο έκδοσης ΑΜΚΑ.
• Έθεσε πλήρως τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να προχωρήσει νομότυπα η έκδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς, όταν αυτοί αδυνατούν να προσκομίσουν έγγραφα, από τα οποία θα αντληθούν ονοματεπωνυμικά στοιχεία στην ελληνική που πρέπει να καταχωρηθούν στην εφαρμογή ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο … της ΚΥΑ με αριθμό …….
• Σας ενημέρωσε ότι δεν έχουν παρασχεθεί εγκύκλιες οδηγίες στα ΚΕΠ για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται καταχώριση των στοιχείων αλλοδαπών που δεν προκύπτουν από επίσημα έγγραφα.
• Ικανοποίησε υπέρ του δέοντος το δεύτερο ερώτημά σας, αποστέλλοντάς σας συνημμένα, όπως αναφέρεται «… όλα τα e-mail και έγγραφα που έχουμε στείλει ως ΚΕΠ στους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία και που αποδεικνύουν τις προσπάθειες που καταβάλλουμε να λυθεί το πρόβλημα, ώστε και τα εν λόγω άτομα να μην ταλαιπωρούνται αλλά και οι υπάλληλοι να λειτουργούν σύννομα.».
Γ. Με το (α) σχετικό, κι ενώ θα περίμενε κανείς να απευθυνθείτε στη συνέχεια προς όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου, επανήλθατε στο θέμα καταχρηστικώς:
• Απευθύνοντας το λόγο ξανά προς το Τμήμα ΚΕΠ του Δήμου Δράμας.
• Παρερμηνεύοντας εγκυκλίους και υποστηρίζοντας αδόκιμες μη σύννομες πρακτικές που ακολουθούν πολλά ΚΕΠ, για να γλιτώσουν από τις πιέσεις που τους ασκούνται για απόδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
• Επιχειρώντας με σοφιστείες να αποδώσετε υποχρεώσεις και ευθύνες που δεν υπάρχουν στα ΚΕΠ που επιμένουν στην τήρηση της αρχής της νομιμότητας των ενεργειών τους.
• Αξιώνοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα ΚΕΠ να συμμορφώνονται με τις δικές σας υποδείξεις, ελλείψει γραπτών υποδείξεων που ζητούν επιμόνως και εναγωνίως επί σειρά ετών από το αρμόδιο και τα συναρμόδια Υπουργεία.
Δ. Η ιδιότητα της δικηγόρου …………………………………………………………………………………………………………δεν σας δίνει το δικαίωμα να προσβάλλετε την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την προσήλωση στο καθήκον, που επιδεικνύουν όλοι οι συνάδελφοί μας σε όλα τα ΚΕΠ, που επιμένουν να ζητούν μόνο νομότυπα να εκδίδουν ΑΜΚΑ.
Η παρ. 3 του άρθρου 5 της με αριθμό οικ.7791/245/Φ80321/30-3-2009 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που σας γνωστοποιήθηκε στο (β) σχετικό και επιμένετε να μην την λαμβάνετε υπόψη σας, είναι απολύτως ξεκάθαρη:
Άρθρο 5
Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ ή τα γραφεία ΑΜΚΑ

3. Ο υπάλληλος, χρήστης της εφαρμογής, ελέγχει τα δικαιολογητικά και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία του υπόχρεου σε ηλεκτρονική φόρμα, όπως αυτά αναγράφονται στα προσκομιζόμενα επίσημα έγγραφα.
Η εγκύκλιος με Α.Π. 31547/9662/13-2-2018 με θέμα «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο» δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες της εφαρμογής ΑΜΚΑ θα καταχωρούν απαραίτητα στοιχεία που δεν προκύπτουν από Άδεια Διαμονής Διεθνούς Προστασίας ή Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Δελτίο Αιτήσαντος Άσύλου Αλλοδαπού.
Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα περισσότερα ΚΕΠ μετά την ως άνω εγκύκλιο, εκδίδουν ΑΜΚΑ ενεργώντας και καταχωρώντας στοιχεία «κατά το δοκούν», δεν σημαίνει διόλου ότι ενεργούν νομότυπα. Απλά, τους έγινε κατανοητό ότι πρέπει τα ΚΕΠ να καλύψουν με την έκδοση ΑΜΚΑ την υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε πρόσφυγες και αιτούντες ή δικαιούχους ασύλου βάσει διεθνών συνθηκών και κανονισμών και ότι μπορούν να καλύπτονται κατά κάποιο τρόπο από την εγκύκλιο που υπογράφουν τρεις συναρμόδιοι Υπουργοί, ασχέτως αν αυτή προσβάλλει ευθέως τη νοημοσύνη τους.
Η μέθοδος «κατά το δοκούν», όπως αναφέρετε στο (α) σχετικό σας, για την απόδοση λατινικών χαρακτήρων ονοματεπωνυμικών στοιχείων «είτε με τη βοήθεια του κοινωνικού λειτουργού, δικηγόρου ή διερμηνέα που τους συνδράμει, είτε ακόμα και με πρωτοβουλία του επιληφθέντος υπαλλήλου του ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί κατά την προσέλευσή τους», την οποία ζητάτε αναρμοδίως να ακολουθούν συνάδελφοί μας, δυστυχώς δεν συνάδει ούτε με το γράμμα ούτε με το πνεύμα κανενός νόμου και δεν μπορείτε να αξιώνετε από κανένα ΚΕΠ να την εφαρμόζει. Για τον απλούστατο λόγο, ότι ΑΝ ΕΠΡΕΠΕ τα ΚΕΠ κατά το δοκούν να αποφασίζουν και διαφορετικά το καθένα για την καταχώριση στοιχείων που δεν προκύπτουν από έγγραφα, ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ και η αντίστοιχη εγκύκλιος οδηγία, η οποία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα παρά τα αλλεπάλληλα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αρμοδίως από πάμπολλα ΚΕΠ.
Στο σημείο αυτό διερωτώμεθα εύλογα, αν έχετε επιδείξει την ανάλογη σπουδή και απαιτήσεις και αν έχετε προβεί σε έγγραφες συστάσεις προς τα συναρμόδια γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στον ΕΦΚΑ. Διότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάλληλοι σε γραφεία ΑΜΚΑ του ΕΦΚΑ κατευθύνουν αλλοδαπούς προς τα ΚΕΠ υποστηρίζοντας ότι «εμείς δεν γνωρίζουμε, τα ΚΕΠ γνωρίζουν για την απόδοση ΑΜΚΑ…».
Ε. Θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε το σκεπτικό και τις αξιώσεις σας και να είμαστε επιεικείς απέναντί σας για την αντιδεοντολογική συμπεριφορά σας, αν ήσασταν κοινωνική λειτουργός και όχι νομικός.
Η εξειδίκευσή σας μπορεί να αφορά το Διεθνές Δίκαιο, όμως έχετε την υποχρέωση να μελετήσετε σοβαρά και το Διοικητικό Δίκαιο, ώστε να εξάγετε ορθά συμπεράσματα για τη νομιμότητα των ενεργειών των λειτουργών της Δημόσιας Διοίκησης, να απευθύνεστε για λύσεις σε προβλήματα στους αρμόδιους φορείς για την επίλυσή τους και να αποδίδετε ευθύνες και υποχρεώσεις ακριβώς σε αυτούς που τους αναλογούν και πρέπει να τις αναλαμβάνουν.
Απαντήσεις και λύσεις επί θεμάτων έκδοσης ΑΜΚΑ, τις οποίες ζητούν και τα ΚΕΠ, μπορούν να δοθούν κυρίως από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και προς το σκοπό αυτό, σας πληροφορούμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν εκ νέου συσκέψεις των συναρμόδιων φορέων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ              ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κ. Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
Υπόψη Προϊσταμένου Διεύθυνσης
κ. Αθανάσιο Γρίβα
Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
Υπόψη Προϊσταμένου Τμήματος
κ. Κωνσταντίνου Καπαρού
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

4. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χαλκοκονδύλη 17,
104 32 Αθήνα

5. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26ης Οκτωβριου 5,
546 26 Θεσσαλονίκη

6. ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΠ