Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Φαξ: 213 1313 119
e-mail: dolkep@ydmed.gov.gr

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. πρωτ. ΔΑΔ/Φ.15/14/44405

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΥΕΘΑ/ Μηχανογραφικό
Κέντρο Στρατολογίας
m_k@stratologia.gr
2. ΓΕΕΘΑ
Διεύθυνση Στρατολογικού-
Τμήμα Μηχανογράφησης
geetha_dsl@stratologia.gr

Θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης»

Μετά το υπ` αρ. Φ.008/128/240028/18-12-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε ότι από 31/12/2019 παύει η λειτουργία της μηχανογραφικής εφαρμογής μέσω της οποίας αποστέλλονται από τα ΚΕΠ προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης παρέχεται ως εξής:


Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
————————————–
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
Fax : 210 650 8518
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr

Παπάγου, 24 – 12 – 2019
Αριθμ. Πρωτ. Α3/Οικ. 90195/10807
Βαθμ. προτ. Εξ. επείγον

Προς: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα : Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019
Σχετ. : α. Η αρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
β. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ) του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών όμως τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 66593/8060/11-09-2019 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΩΣΝΨ465ΧΘΞ-ΣΟ6) του ιδίου
γ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση:
▫ της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειάς τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι και την έκδοση του νέου εντύπου της άδειάς τους
▫ της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών δεδομένης και της συσσώρευσης στην πλειονότητά τους σημαντικού αριθμού φακέλων

εφαρμόζονται τα ακόλουθα.


Συνέχεια ανάγνωσης