Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
————————————–
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
Fax : 210 650 8518
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr

Παπάγου, 24 – 12 – 2019
Αριθμ. Πρωτ. Α3/Οικ. 90195/10807
Βαθμ. προτ. Εξ. επείγον

Προς: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα : Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019
Σχετ. : α. Η αρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
β. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ) του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών όμως τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 66593/8060/11-09-2019 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΩΣΝΨ465ΧΘΞ-ΣΟ6) του ιδίου
γ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση:
▫ της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειάς τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι και την έκδοση του νέου εντύπου της άδειάς τους
▫ της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών δεδομένης και της συσσώρευσης στην πλειονότητά τους σημαντικού αριθμού φακέλων

εφαρμόζονται τα ακόλουθα.


Συνέχεια ανάγνωσης