Αναστολή έναρξης της διαδικασίας εισοδηματικής ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Αθήνα, 30/03/2020
Α.Π.: 24

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Θεόδωρο Λιβάνιο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
3. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα
4. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
κα Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
5. Διοικήτρια Ο.Π.Ε.Κ.Α.
κα Ξένια Παπασταύρου
Πατησίων 30, 101 70 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

Θέμα: Αναστολή έναρξης της διαδικασίας εισοδηματικής ενίσχυσης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Σχετ: (α) Η Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ 11/οικ.10643/359/04-03-2020 των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας
(β) Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Α.Π. οικ.7542 ΕΞ 2020/24-03-2020 και θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ».

Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Υφυπουργοί,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κυρία Διοικήτρια,

Με την (α) σχετική Κ.Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 779/Β’/2020, καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα ποσά, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις χορήγησης, απόρριψης, ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 27, παρ. 2, του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α΄).
Παράλληλα, καθορίστηκε η έναρξη υποβολής των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ από την ημερομηνία δημοσίευσης της (α) σχετικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 10 Μαρτίου 2020. Αντιλαμβανόμαστε ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω Κ.Υ.Α. δεν είχαν επιβληθεί έκτακτα μέτρα για τον έλεγχο διασποράς του νέου κορωνοϊού και ότι κατά την έναρξη σχεδιασμού της διαδικασίας το πιθανότερο είναι ότι δεν είχε καν σημειωθεί το πρώτο κρούσμα της νέας λοίμωξης στη χώρα μας. Όμως, οι συνθήκες έχουν αλλάξει άρδην και θα πρέπει σήμερα πια να ληφθούν υπόψη.
Επίσης, σύμφωνα με τη (β) σχετική, τα ΚΕΠ λειτουργούν με κλειστή είσοδο και παρέχουν εξυπηρέτηση δια ζώσης αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προ-συνεννόησης και εφόσον κρίνεται από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο του ΚΕΠ ή, εν απουσία του, από τον υπεύθυνο λειτουργίας, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Η διαδικασία αφορά οικονομικό βοήθημα (επομένως ο πολίτης θα το θεωρεί κατεπείγουσα ανάγκη), απαιτεί φυσική παρουσία του πολίτη (υπογραφή στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση) και όπως ορίζεται στην ΚΥΑ η ενίσχυση θα πιστώνεται σε λογαριασμό του δικαιούχου εντός των 10 πρώτων εργασίμων ημερών του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης επεξεργασίας της κάθε αίτησης, ενώ οι αιτήσεις που προβλέπεται να υποβληθούν μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα, δηλαδή μέσα στο πλέον κρίσιμο χρονικό διάστημα της πανδημίας στη χώρα μας, θα ωθήσουν χιλιάδες πολίτες τόσο στα ΚΕΠ όσο και στον ιδιωτικό τομέα και στους Δήμους για συλλογή δικαιολογητικών. (Βεβαίωση διετούς κατοικίας, εκκαθαριστικά, Ε1, εικόνα αποδοχών από εργοδότη, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας και βιβλιαρίου τραπέζης.)

Προκειμένου να αποφευχθεί πλήθος μετακινήσεων πολιτών προς λογιστές, εργοδότες, καταστήματα παροχής υπηρεσιών παραγωγής φωτοαντιγράφων, Δήμους και ΚΕΠ, για λόγους δημόσιας υγείας, σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα:
1. Στην αναστολή έναρξης της διαδικασίας του εν λόγω προγράμματος μέχρι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα μετακινήσεων των πολιτών και
2. Στις απαραίτητες ενέργειες για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, όπως, ως διαδικασία, προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 9 της (α) σχετικής.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.