Διαδικασία καταχώρισης/μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και μέσω των ΚΕΠ

Μπορείτε να κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ

Μπορείτε να κατεβάστε τις οδηγίες εδώ

Mπορείτε να κατεβάστε τις ερωτήσεις εδώ