Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

Αθήνα, 13 – 2 – 2018
Αριθ.Πρωτ.: 31547/9662

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο»
Σχετ.: α) Το υπ’ αρίθ. 21458/5-7-16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.
β) Το με αριθ. πρωτ. Φ80000/35524/9196/4-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) από 1/6/2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.
Όσον αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, σύμφωνα με την υπ’αρίθ. οικ. 7791/245/Φ80321/1-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία). Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Συνέχεια

Advertisements

Ενημερωτικό Δελτίο

Αθήνα, 18/01/2018
Α.Π.: 01

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Τετάρτη 17/01/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΚΕΠ με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, παρουσία πολιτικών παραγόντων του Υπουργείου.
Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα.
Σε όσα από αυτά υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών, απαντήσεις θα δοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα υπάρξουν κατ’ αρχήν επαφές της Υπουργού με τον κ. Σκουρλέτη και στη συνέχεια θα υπάρξει κοινή συνάντηση και με την ΠΟΣΕΚΕΠ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για νέες ρυθμίσεις. Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά ανοίγει διάλογος με πρωτοβουλία του Εποπτεύοντος Υπουργείου για την αλλαγή θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΚΕΠ, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα διαρχίας και αυθαιρεσιών εκ μέρους των αιρετών. Όσον αφορά το άρθρο 84 του ν.4484/2017 δεν τίθεται θέμα κατάργησής του.
Πρόσβαση στο Μητρώο Πολιτών θα έχουν τα ΚΕΠ από την έναρξη λειτουργίας του στις 22/01, όπως έχει προγραμματιστεί από το ΥΠΕΣ, το οποίο φέρει κατά πρώτο λόγο την ευθύνη του όλου εγχειρήματος. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί από το ΥΠΔΑ και για οποιαδήποτε τεχνική καθυστέρηση θα έχουμε ενημέρωση.
Για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τις εκ νέου αιτήσεις των δικαιούχων η Υπουργός θα έχει επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Θα περιμένουμε αποτελέσματα, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Σε περίπτωση μη θετικής εξέλιξης, θα υπάρξει ενημέρωση των Προέδρων και των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών μας για τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Περιπτώσεις ανάθεσης νέων καθηκόντων στα ΚΕΠ, όπως οι ανακοινώσεις του κ. Σπίρτζη για άδειες κυκλοφορίας μόνο στα ΚΕΠ, είναι διαδικασίες που δεν ωριμάζουν τόσο γρήγορα και η συγκεκριμένη ίσως να μην μπορεί να εφαρμοστεί ούτε μετά από δύο χρόνια, όπως μας γνωστοποίησε η Υπουργός. Επιπλέον, έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό το ότι τα ΚΕΠ δεν μπορούν προς το παρόν, με το υπάρχον προσωπικό, να αναλάβουν άλλες επιβαρυντικές διαδικασίες.
Αίτημα ενίσχυσης των ΚΕΠ μετά από σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ τέθηκε εκ νέου, κρίθηκε εύλογο και δίκαιο και θα εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησής του με τον Υπουργό Οικονομικών μέσα στο 2018.
Τέλος, η Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ θα επανασυσταθεί με διαφορετική σύνθεση και νέους όρους για την αποτελεσματικότητά της.

Πληρεξούσιο

Το πληρεξούσιο είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ένα πρόσωπο (ο εντολέας) εξουσιοδοτεί ένα άλλο ή άλλα πρόσωπα (εντολοδόχοι) να το εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά και να επιχειρούν στο όνομά του ορισμένη πράξη μέσα στα όρια των εντολών που τους έχει παράσχει.
Με το γενικό πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται στον εντολοδόχο ευρεία δυνατότητα δράσης.
Με το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο η εξουσία του αντιπροσώπου περιορίζεται σε συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες καθορίζονται ρητά.
Η πληρεξουσιότητα παύει με τον θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο.
Επίσης, η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται.
Το πληρεξούσιο ανακαλείται από τον εντολέα οποτεδήποτε με συμβολαιογραφική πράξη ανάκλησης αυτού, για την οποία πρέπει να λάβουν γνώση και οι εντολοδόχοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληρεξούσιο μπορεί να οριστεί ανέκκλητο μόνο στην περίπτωση που αφορά το συμφέρον του εντολοδόχου.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΕ)/11-02-2013 με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων», αναφέρεται ότι: «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα πληρεξούσιο, το οποίο έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή και σύμφωνα ως προς τον τύπο με το δίκαιο της πολιτείας στην οποία καταρτίσθηκε, εάν μεν η πολιτεία όπου καταρτίσθηκε το πληρεξούσιο έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης του 1960, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984, πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό επισημείωση (APOSTILLE), άλλως τη θεώρηση του Έλληνα Προξένου».
Συνεπώς, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας οφείλουν να αποδέχονται τα πληρεξούσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούν τις, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις.

 

Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Αθήνα, 19/12/2017
Α.Π.: 39

ΘΕΜΑ: Απεμπλοκή των ΚΕΠ από το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Κυρία Υπουργέ,

Στην Κ.Υ.Α. για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και ειδικότερα στο άρθρο 7 αναφέρεται το εξής :

«Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσης, για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.» Συνέχεια

Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2021, μέσω ΚΕΠ

emailΑθήνα,12 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ.πρωτ. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/29/39066

Θέμα: Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2021, μέσω ΚΕΠ.

Μετά το υπ` αρ.Φ.437/1/26449/31-10-2017 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Συνέχεια

Οδηγίες τμήματος ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

emailΣε συνέχεια των οδηγιών του Τμήματος ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κατόπιν ερωτημάτων από ΚΕΠ σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διόρθωση ΑΦΜ, σας αποστέλλουμε συμπληρωματική οδηγία σύμφωνα με την οποία:

Το ΑΦΜ δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά αν κάποιος προσέρχεται να το ενημερώσει καλό είναι για αποφυγή περεταίρω λαθών στο ΑΦΜ, να έχει κάποιο έγγραφο πχ Ε1 που να το πιστοποιεί.

Βεβαίως μπορούμε να καλυφθούμε και από την web service , δηλ. τη δυνατότητα να δίνει ο χρήστης το ΑΦΜ και να επιστρέφει τα στοιχεία του από το TAXIS.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 04/12/2017
Α.Π.: 37

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων ΑΜΚΑ στα ΚΕΠ

Συμμεριζόμαστε κατ’ αρχήν τις προσπάθειές σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο από την πλατφόρμα του ΚΕΑ όσο και του Κοινωνικού Μερίσματος. Ως ΠΟΣΕΚΕΠ ανακαλέσαμε την αποχή μας και συμμετείχαμε στη διαδικασία ΚΕΑ με τα ελάχιστα μέτρα που πάρθηκαν για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών μας, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά και λόγω της ευαισθητοποίησης μας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα είμαστε δίπλα σας ως υπάλληλοι ΚΕΠ, αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί τεχνολογικά με τη διασύνδεση υπηρεσιών. Συνέχεια