Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας

Αθήνα, 15/03/2019
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
Κα Βιβή Πασχαλίδου
Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη παρέμβαση και απαίτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο από το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας.
Σχετ.: (α) Το από 8/3/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Απ.-Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από
αιτούντα άσυλο».
(β) Το με Α.Π. 10597/28-2-2019 έγγραφο του Τμήματος ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρινήσεις που αφορούν τη χορήγηση ΑΜΚΑ».
(γ) Το από 25/2/2019 ηλεκτρονικό μήνυμά σας προς το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας με θέμα «Διευκρίνιση επί αιτήματος έκδοσης ΑΜΚΑ από αιτούντα άσυλο.».

Κυρία Πασχαλίδου,

Με έκπληξη διαβάσαμε τα ανωτέρω σχετικά της αλληλογραφίας σας με το Τμήμα ΚΕΠ Δήμου Δράμας, την οποία κοινοποιήσατε σε όλα τα ΚΕΠ.
Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας, τόσο για την απαράδεκτη παρέμβασή σας σε δυσεπίλυτο για την νομότυπη έκδοση ΑΜΚΑ εσωτερικό ζήτημα που ταλανίζει τα ΚΕΠ, το εποπτεύον Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, όσο και -κυρίως- για την απαίτησή σας να χορηγείται παράτυπα ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς από το ΚΕΠ Δήμου Δράμας. Απαίτηση, για την οποία μάλιστα εκτοξεύετε, εμμέσως πλην σαφώς, απειλές ότι αν δεν επιληφθεί το Τμήμα της επίλυσης του ζητήματος, εσείς οφείλετε να εξαντλήσετε κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του πληθυσμού που εκπροσωπείτε. Συνέχεια

Advertisements

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 07/03/2019
Α.Π.: 9
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Πέμπτη 07/03/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνάντηση της ΠΟΣΕΚΕΠ με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΠ»

ΑΔΑ: ΨΝ1Τ465ΧΘΨ-ΖΝ1
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Α.Π. ΔΙΔΚ./Φ.38/KEΠ/9634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ταχ.Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Γραμματικάκη
Τηλ.: 2131313230
Email: a.grammatikaki@ydmed.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΠ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
β) του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση…… Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
γ) του ΠΔ 88, ΦΕΚ Α’ 160, 29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
2. Το με Α.Π. ΔΗΔ/Φ.70/6660/08.02.2019 έγγραφο του Τμήματος Οριζόντιων Εφαρμογών & Δικτύων προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης έργου «Ψηφιακό ΚΕΠ»
3. Τον οδηγό υποβολής προτάσεων ΤΠΕ των φορέων του Δημοσίου προς τη ΓΓΨΠ, σύμφωνα με το νέο διαδικαστικό πλαίσιο της εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ) (Ιανουάριος 2017) όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Συνέχεια ανάγνωσης

Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών

Αθήνα, 19/02/2019
Α.Π.: 8

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π. 66648/6281/26-10-2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Διεκπεραίωση μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της διοικητικής διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ. 9462/1-4-2016 του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών»

Κυρία Υπουργέ,
Με την υπό στοιχείο (α) σχετική περιγράφεται ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης πολιτών άνω των 74 ετών, η οποία διενεργείται και μέσω των ΚΕΠ. Συνέχεια

Διαμαρτυρία προς ΠΟΕ ΟΤΑ

Αθήνα, 12/02/2019
Α.Π.: 7

ΠΡΟΣ: Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Καρόλου 24, 10437 Αθήνα

Κυρίες και Κύριοι στη Διοίκηση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.,
Σας ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ), έχουν συνδικαλιστική οργάνωση που τους εκπροσωπεί και συγκεκριμένα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.). Συνέχεια

Αίτημα συνάντησης του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αθήνα, 11/02/2019
Α.Π.: 6

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κυρία Υπουργέ,
Σας παρακαλούμε να ορίσετε το συντομότερο συνάντηση με το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας προκειμένου να συζητήσουμε μαζί σας επείγοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ΚΕΠ και τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που τα στελεχώνουν. Συνέχεια

Επιμόρφωση των εργαζόμενων στα ΚΕΠ

Αθήνα, 06/02/2019
Α.Π.: 5

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κυρία Άννα Κοντονή
Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος

ΘΕΜΑ: Επιμόρφωση των εργαζόμενων στα ΚΕΠ

Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Διευθύντρια,
Τα ΚΕΠ αποτελούν την κατ’ εξοχήν υπηρεσία εξυπηρέτησης κοινού του Δημοσίου. Ως εκ τούτου και ως η πλέον αποκεντρωμένη υπηρεσία στην ελληνική επικράτεια, παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες ανάγκες για επιμόρφωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Συνέχεια