Επαναφορά διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ

ΥΨη∆ 07/07/2020

Αριθ. Φακ.: ΔΥΜΣ/Φ.5/24/Α. Π.: 18863 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΟΣΕΚΕΠ

info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ»

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2726/Β/3.7.2020 δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376/30.6.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα

«Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», σύμφωνα με την οποία :

  • Καταργείται η υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16.3.2020 προηγούμενη όμοια απόφαση (ΦΕΚ 865/Β/16.3.2020) «Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» και
  • Επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που ίσχυαν προ της έκδοσης της καταργούμενης απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω :

  • Από 13 Ιουλίου 2020 τα ΚΕΠ, στα οποία εργάζονται τρεις (3) ή περισσότεροι υπάλληλοι, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 μέχρι τις 20:00 και το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 14:00 και με αντίστοιχες ώρες εξυπηρέτησης κοινού 08:00 έως 19:30 και 08:00 έως 13:30.
  • Για τη διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back- office, αλλιώς θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη λήψη των μέτρων εκείνων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων γενικώς (διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πολίτες και τον εργαζόμενο, αντισηπτικά κ.λ.π.- σχετ. η υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ : 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ)

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κ. Καπαρός

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Αναφορά για ελλείψεις των ΚΕΠ σε προστατευτικά τζάμια

Αθήνα, 06/07/2020

Α.Π.: 41

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 32/18-05-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Εφαρμογή εγκυκλίων οδηγιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨηΔ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για μέτρα προστασίας εργαζόμενων και πολιτών και για τη νέα λειτουργία των ΚΕΠ, λόγω της πανδημίας COVID-19».

(β) Το με Α.Π. 36/09-06-2020 έγγραφό μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΚΕΠ – …».

(γ) Η με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633/10-04-2017 εγκύκλιος του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ».

(δ) Η ΔΑΔ/Φ.5/5/6129/11-03-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ εν όψει των μέτρων προστασίας από το νέο κορωνοϊό..»

(ε) Η ΔΥΜΣ/Φ.5/20/13595/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΨηΔ με θέμα

«Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 1η Ιουνίου 2020».

(στ) Η με Α.Π. 17312/Δ9.506/04-05-2020 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε. με θέμα

«Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

(ΑΔΑ: 92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ)

Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα της Ομοσπονδίας μας προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. και με τα (γ), (δ) και (ε) έγγραφα του εποπτεύοντος τα ΚΕΠ Υπουργείου, τα οποία επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, έγιναν προσπάθειες και υπομνήσεις, ώστε όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση προστατευτικών τζαμιών στις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ.

Δυστυχώς όμως, αν και πολλοί Δήμοι -εντελώς πρόσφατα- φρόντισαν για αυτή την υποχρέωσή τους, υπάρχουν αρκετοί ακόμα που δεν το έχουν κάνει, όπως όφειλαν.

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα διαλαμβανόμενα στη (στ) σχετική εγκύκλιο του Σ.ΕΠ.Ε. και σε άλλες του ΥΠΕΣ για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας, ειδικά μάλιστα τους τελευταίους μήνες προς περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, το ότι τα ΚΕΠ είναι υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης πλήθους πολιτών καθημερινά, συν το ότι έχουν επιστρέψει στην εργασία τους υπάλληλοι ΚΕΠ που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ως φαίνεται, για αρκετούς Δήμους δεν είναι αρκετά. Για το λόγο αυτό υποβάλλουμε στις υπηρεσίες σας την παρούσα αναφορά μας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 92 ΚΕΠ σε 56 Δήμους 35 Νομών της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προστατευτικά τζάμια στις θέσεις εργασίας των εργαζόμενων σε αυτά, όπως προέκυψε μετά από δεύτερη έρευνα που διεξήγαγε η Ομοσπονδία μας από τις 22 έως τις 26/6/2020 στα ΚΕΠ πανελλαδικά.

Επειδή, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, πολλοί συνάδελφοί μας καλούνται να εξυπηρετούν πλέον το κοινό δια ζώσης, χωρίς ραντεβού, σε αίθουσες των ΚΕΠ χωρίς τα στοιχειώδη για την προστασία της υγείας των ιδίων και των προσερχόμενων πολιτών, συγκεντρώσαμε τα στοιχεία από την προαναφερθείσα έρευνά μας και καταρτίσαμε τον με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ με τις ελλείψεις των ΚΕΠ κατά Δήμο και Νομό, τον οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου, με τη δική σας συμβολή, οι Δήμοι που δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους να το πράξουν.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω αναγκαία πληροφορία και συνεργασία, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ο με Α.Π. 40/02-07-2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10, ΑΘΗΝΑ (ypou89@otenet.gr)

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (kepekpir@otenet.gr)

3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 12, ΠΑΤΡΑ (kepekded@otenet.gr)

4.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 6, ΛΑΡΙΣΑ (kepekkel@otenet.gr)

5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (kepekmak@yeka.gr)

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ

Παύση ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους των ομάδων αυξημένου κινδύνου

ΥΨη∆ 30/06/2020 Α. Π.: 17902 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακ.:ΔΥΜΣ/Φ.5/21/

ΠΡΟΣ:

Γραφεία Δημάρχων της χώρας (Μέσω των οικείων ΚΕΠ)

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΟΣΕΚΕΠ

info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: «Παύση ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους των ομάδων αυξημένου κινδύνου»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ : 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ), παύει από 1.7.2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ωστόσο, και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας των υπαλλήλων αυτών.

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου κι έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back-office, αλλιώς θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη λήψη των μέτρων εκείνων που διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων γενικώς (διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πολίτες και τον εργαζόμενο, αντισηπτικά κ.λ.π.).

Επιπλέον, θα πρέπει οι υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων και κυρίως όσων έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω του ότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας εάν παραστεί τέτοια ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά την επαναφορά λειτουργίας των ΚΕΠ στο διευρυμένο ωράριο εργασίας θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κ. Καπαρός

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2020

ΥΨη∆ 30/06/2020 Α. Π.: οικ. 17885 ΕΞ 2020

                              Αρ. Φακ:ΔΥΜΣ/Φ.15/26/

Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Αλ. Μάντεση Τηλέφωνο: 210 9098 393, -394

Email: a.paveli@mindigital.gr, a.mantesi@mindigital.gr

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΟΠΕΚΑ/ Δνση Αγροτικής Εστίας k.spathariotis@opeka.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες δικαιούχους προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ έτους 2020

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΥΜΣ/Φ.15/12/13405/ 28-5-2020, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020 και της διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης δελτίων του κοινωνικού- ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος (τετραήμερες εκδρομές) και θεάματος, μέσω των ΚΕΠ, ξεκινά τη Δευτέρα 6/7/2020.

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης και από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikesypiresies/ (επιλογή: κληρωθέντες δικαιούχοι) και να παραλάβουν τα δελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν αίτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης των δελτίων του Κοινωνικού – Ιαματικού Τουρισμού, του Εκδρομικού προγράμματος και των δελτίων Θεάματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρησης στοιχείων κράτησης δωματίου σε κατάλυμα.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών του ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ και υπενθυμίζουμε ότι για παροχή διευκρινήσεων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 213.15.19.164, 213.15.19.214, 213.15.19.233, 213.15.19.292, 213.15.19.303,

213.15.19.304, 213.15.19.310 και 213.15.19.324 και φαξ 210.38.41.602

Η Προϊστάμενος του Τμήματος Αλεξάνδρα Παβέλη

Μπορείτε να κατεβάστε το έγγραφο εδώ

Ένταξη εντύπων διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ

ΥΨη∆ 24/06/2020 Α. Π.: οικ. 16922 ΕΞ 2020

Αρ.Φακ: ΔΥΜΣ/Φ.5/23

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ένταξη εντύπων διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ»

Σε συνέχεια των εγκυκλίων της υπηρεσίας μας ΔΥΜΣ/Φ15/11/14575/5-6-2020 και ΔΥΜΣ/Φ15/19/14579/5-6-2020 με τις οποίες σας γνωστοποιείται η ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε ότι έγινε η ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ των ακόλουθων εντύπων:

Α. Διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης:

  1. Διαδικασίες Ειρηνοδικείων
  Τίτλος Διαδικασίας  ΣχόλιαΚωδικός Διαδικασίας
1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8000
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8001
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης           ή           προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8002
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου     (αφορά     θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8003
5. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.      Νέα διαδικασία      8004
6. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ ν.4072/2013.  Νέα διαδικασία  8005
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.  Νέα διαδικασία  8006
8. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής.  Νέα διαδικασία  8007
9. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου.  Νέα διαδικασία  8008
10. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου.  Νέα διαδικασία  8009
  • 2. Διαδικασίες Πρωτοδικείων
1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους έως 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0198  0198
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά θανάτους έως 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0200  0200
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης           ή           προσβολής κληρονομικού           δικαιώματος(αφορά θανάτους μέχρι 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0202  0202
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου     (αφορά     θανάτους έως 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0203  0203
5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική).  Νέα διαδικασία  8010

Β. Διαδικασία αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  Τίτλος Διαδικασίας  Σχόλια  Κωδικός Διαδικασίας
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)  Νέα διαδικασία  8011

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Αλ. Παβέλη

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ