Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. που διανύθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ.

Αθήνα, 30/10/2018
Α.Π.: 18

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15,
106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αίτημα νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. που διανύθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ.

Κυρία Υπουργέ,
Οι υπάλληλοι του κλάδου Δ.Υ.Π. που υπηρετούν σε ΚΕΠ είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο προϋπηρεσίας τους που είχε παρασχεθεί σε ΚΕΠ με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237Α/2014).
Με την πράξη 146/29-05-2018 το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι χρηματικό ένταλμα Δήμου δεν πρέπει να θεωρηθεί έχοντας κρίνει μη νόμιμη τη δαπάνη λόγω επανακατάταξης υπαλλήλου κλάδου Δ.Υ.Π. σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, μετά την αναγνώριση του χρόνου που απασχολήθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε ΚΕΠ.

Ειδικότερα, στην πράξη 146/2018 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. «Οι εν λόγω, όμως, διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4305/2014, κατά το μέρος που προβλέπουν τη δυνατότητα αναγνώρισης της υπηρεσίας που παρασχέθηκε με συμβάσεις μίσθωσης έργου και για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, θα πρέπει να θεωρηθούν καταργηθείσες μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015. Και τούτο, διότι ο τελευταίος, σύμφωνα με όσα έγινα δεκτά, παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης μόνο της προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενώ, εξάλλου, ο νεώτερος ν. 4369/2016 προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κάθε άλλης υπηρεσίας που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, μόνον, όμως, για τη βαθμολογική, όχι δε και για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.»
2. «…υπό την ισχύ των ν. 4354/2015 και 4369/2016, δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση, για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, του χρόνου προγενέστερης απασχόλησής τους σε Κ.Ε.Π., δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4305/2014.»

Μετά την ως άνω δυσμενή εξέλιξη και επειδή:
1. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ΚΕΠ για τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. ήταν πάγιο αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. από το 2007 έως το 2014 –μια ολόκληρη επταετία στον πάγο κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 εδ. ι του άρθρου 15 του Ν. 2305/2003 (ΦΕΚ 297Α/2003) που αυθαίρετα βάσει μυθώδους εγκυκλίου δεν εφαρμόζονταν- και αποτελεί ένα επονείδιστο κεφάλαιο για τις άδικες πολιτικές που ασκήθηκαν στην ιστορία του κλάδου, το οποίο δεν πρέπει να ανοίγει ξανά στις μέρες μας.
2. Πολλοί συνάδελφοί μας, που είχαν καταφύγει είτε νωρίτερα είτε στη διάρκεια της επταετίας στη λύση της δικαστικής οδού, έχουν δικαιωθεί επιτυγχάνοντας με δικαστικές αποφάσεις, μέχρι και από Άρειο Πάγο, τον ορθό χαρακτηρισμό της σχέσης απασχόλησής τους με συμβάσεις μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ, ως σχέση εξαρτημένης εργασίας.
3. Δεν πρέπει να οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια οι υπάλληλοι του κλάδου Δ.Υ.Π. που δεν πρόλαβαν μέχρι το τέλος του 2015 να αναγνωρίσουν το χρόνο προϋπηρεσίας τους σε ΚΕΠ, ώστε να ενταχθούν από 1/1/2016 στα μισθολογικά κλιμάκια του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α/2015) με το συνολικό και πραγματικό χρόνο υπηρεσίας που είχαν διανύσει μέχρι την 31/12/2015.
4. Για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης πρέπει να δύνανται να εφαρμοστούν οι ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ 179Α/11-10-2018), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 13 στο άρθρο 25 του N.4354/2015 ως εξής:
«13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.».
5. Πρέπει να εκλείψουν τα φαινόμενα διαφορετικών μισθολογικών ταχυτήτων για τους υπαλλήλους του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που παραπέμπουν σε παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.

Ζητάμε:
Νομοθετική ρύθμιση για τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που υπηρετούν στα ΚΕΠ, προκειμένου να αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και βαθμολογική τους ένταξη και εξέλιξη ο χρόνος προϋπηρεσίας που διανύθηκε σε ΚΕΠ με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με τα οποία διανύθηκε.

Έχοντας την πεποίθηση ότι το παρόν αίτημά μας για την αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί σοβαρά, αποφασιστικά, αποτελεσματικά και δίκαια παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Advertisements

Χορήγηση εξόδων εντός έδρας για μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ και νέα νομοθετική ρύθμιση αυτών

Αθήνα, 24/10/2018
Α.Π.: 17

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Α) χορήγησης εξόδων κίνησης εντός έδρας για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου και Β) νέας νομοθετικής ρύθμισης για τις μετακινήσεις αυτές
Σχετ.: (α) Το με Α.Π. 16/17.09.2018 έγγραφό μας με θέμα «Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5./61/οικ.2914/13-11-2014 του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Υπόμνηση διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ»


Κυρία Υπουργέ,

Με το ανωτέρω υπό στοιχείο (α) σχετικό επισημάναμε την ανάγκη να υπάρξουν προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ σε Δήμους σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε νησιωτικούς, όπως προβλέπεται στο με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ4/21429/08- 08-2016 έγγραφο του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ένας από τους λόγους που καθιστούν αναγκαίες τις προσλήψεις αυτές και που ήδη αναφέραμε, είναι το ότι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης υπηρεσιών ΚΕΠ σε πολλούς Δήμους καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε βάρος των υπαλλήλων και της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ στα οποία βρίσκεται η οργανική τους θέση.
Οι μετακινήσεις από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου διέπονται από τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) με την οποία προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) ως ακολούθως: «Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.»
Στην υπό στοιχείο (β) σχετική μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Στις ειδικότερες περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως ενδεικτικά, λόγω μακρόχρονων αδειών των υπαλλήλων, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με σειρά εγκυκλίων της υπηρεσίας μας (αριθμ.: ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.4/24/4090/24-2-2010, ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 146/ 25976/21-12-2010 και ΔΟΛ ΚΕΠ/ Φ.4/ 194/ 17687/8-9-2011), οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να μετακινούν άμεσα στα ΚΕΠ αυτά μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από άλλες οργανικές μονάδες του φορέα τους, και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων, να μετακινούν προσωρινά υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών από άλλα ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.» Σύμφωνα μάλιστα με την εγκύκλιο 37 (αρ. πρωτ. 21097/28-5-2012 ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, η μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. μεταξύ ΚΕΠ του ίδιου Δήμου είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Ωστόσο, εν αντιθέσει με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, πολλοί αιρετοί Δήμων της χώρας, προκειμένου να καλύψουν πάγιες ή μακροχρόνιες ανάγκες σε προσωπικό των ΚΕΠ, μετακινούν διαρκώς είτε τους ίδιους είτε διαφορετικούς υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του Δήμου τους, ακολουθώντας το γράμμα κι όχι το πνεύμα του νομοθέτη, κατ’ ουσίαν δηλαδή κάνοντας κατάχρηση της σχετικής διάταξης.
Τόσο η πρακτική αυτή όσο και οι λοιπές αναγκαστικές μετακινήσεις που διενεργούνται εντός έδρας έχουν άμεση επίπτωση στα οικονομικά των συναδέλφων μας, οι οποίοι καλούνται να στηρίζουν τη λειτουργία των ΚΕΠ στα οποία μετακινούνται με ίδιους πόρους, καταβάλλοντας τα έξοδα κίνησης από το μειωμένο λόγω μνημονίων μισθό τους. Κάποιες φορές μάλιστα σε εξοντωτικές χιλιομετρικές αποστάσεις, με Ι.Χ. οχήματα ελλείψει συγκοινωνιακού μέσου και σε επισφαλές οδικό δίκτυο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Μετακίνηση των δύο μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. του ΚΕΠ 204 Δ.Ε. Πάργας προς το ΚΕΠ 259 της έδρας του Δήμου Πάργας (Καναλλάκι), εκ περιτροπής ανά εξάμηνο η κάθε υπάλληλος. Απόσταση Πάργα – Καναλλάκι 32 χλμ. Ήτοι, κατά μέσο όρο μηνιαίως (32+32) χλμ * 22 ημέρες = 1.262,8 χιλιόμετρα που διανύονται με δαπάνη από το μισθό. Η μάστιγα αυτών των μετακινήσεων χρονολογείται από το 2014 έως σήμερα.
2. Μετακίνηση μίας εκ των δύο μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. του ΚΕΠ 878 Δ.Ε. Ερυθρών προς το ΚΕΠ 880 της έδρας του Δήμου Μάνδρας (Μάνδρα), για ένα εξάμηνο. Απόσταση Ερυθρές – Μάνδρα 28,7 χλμ. Ήτοι, κατά μέσο όρο μηνιαίως (28,7+28,7) χλμ * 22 ημέρες = 1.408 χιλιόμετρα που διανύονται με δαπάνη από το μισθό. Το επόμενο εξάμηνο προβλέπεται να μετακινείται η ίδια υπάλληλος και το επόμενο έτος η συνάδελφός της.
3. Μετακίνηση του ίδιου μόνιμου υπαλλήλου ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π. Δήμου της Αττικής σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου επί διετία και ακολούθως άλλου μόνιμου υπαλλήλου κλάδου Δ.Υ.Π. για ένα χρόνο.
4. Μετακινήσεις έως 5 μέρες κάθε μήνα των μόνιμων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. των περιφερειακών ΚΕΠ αχανούς νησιωτικού Δήμου του Βορείου Αιγαίου προς το ΚΕΠ της έδρας του Δήμου ή προς άλλο ΚΕΠ του ΟΤΑ, το οποίο παραμένει χωρίς μόνιμο υπάλληλο, σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Κυρία Υπουργέ,
Κατόπιν των ανωτέρω που εκθέσαμε και επειδή:
1. Όλες οι αναγκαστικές μετακινήσεις εντός έδρας έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις και κάποιες φορές δυσβάσταχτες, σε βάρος του μειωμένου ήδη μισθολογίου, που δεν πρέπει να υφίσταται ο υπάλληλος.
2. Για διάφορους κλάδους/ειδικότητες υπαλλήλων προβλέπεται η καταβολή εξόδων κίνησης εντός έδρας με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α/2015), όχι όμως και για τον κλάδο Δ.Υ.Π. των υπαλλήλων των ΚΕΠ.
3. Πολλές από τις μετακινήσεις διενεργούνται σε εξοντωτικές χιλιομετρικές αποστάσεις, με Ι.Χ. όχημα ελλείψει συγκοινωνιακών μέσων και σε επισφαλές οδικό δίκτυο ορεινών ή μη περιοχών.
4. Αποσπάσεις ή τοποθετήσεις κατ’ ουσίαν υπαλλήλων του κλάδου μας βαφτίζονται «μετακινήσεις» με κατάχρηση της διάταξης της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) που συμπληρώνει την παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011.
Ζητάμε, ως μέτρα που α) θα αποκαταστήσουν το αίσθημα δικαιοσύνης των βαρυνόμενων οικονομικά συναδέλφων μας και β) θα επιτρέψουν στο Υπουργείο να προβεί σε εξορθολογισμό του συστήματος μετακινήσεων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, ώστε να μην υποκρύπτονται με αυτό αποσπάσεις ή τοποθετήσεις που δεν επιτρέπει ο νόμος, τα ακόλουθα αντιστοίχως:
Α. Να καταβάλλονται έξοδα κίνησης εντός έδρας, ήτοι, χιλιομετρική αποζημίωση ή αντίτιμο εισιτηρίων ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών κατά περίπτωση, στους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που μετακινούνται σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου, με προσθήκη σχετικής διάταξης στην υποπαράγραφο Δ.9 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και
Β. Να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011, ως ακολούθως: «Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για τις μετακινήσεις αυτές.»

Επαναλαμβάνοντας το αίτημα συνάντησής μας για την ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου προς επίλυση διάφορων θεμάτων των ΚΕΠ και των υπαλλήλων του κλάδου μας, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ

Αθήνα, 17/09/2018
Α.Π.: 16

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ

Κυρία Υπουργέ,
Σε δήλωσή σας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφερθήκατε σε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 7.906 μονίμων υπαλλήλων για το 2019. Θεωρούμε ότι μέρος αυτών των θέσεων πρέπει να προορίζεται για την κάλυψη παγίων αναγκών σε προσωπικό των Κ.Ε.Π. και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δώσετε προτεραιότητα στην ενίσχυση του Θεσμού που εποπτεύετε. Συνέχεια

Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

Αθήνα, 28/08/2018
Α.Π.: 14

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων, που ζητήσατε προ διμήνου από Δημάρχους σε βάρος υπαλλήλων ΚΕΠ, για την ύπαρξη πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά την απόδοση ΑΜΚΑ σε αλλοδαπούς μετά από ανυπόστατες καταγγελίες που δέχτηκε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επανερχόμαστε στην ακανθώδη και δυσβάσταχτη για τα ΚΕΠ διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ. Συνέχεια

Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΔΥΠ στα ΚΕΠ

Αθήνα, 24/08/2018
Α.Π.: 13

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα ΚΕΠ

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με επίσημη δήλωσή σας στο 15o Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Σύρο στις 05-06-2018, ανακοινώσατε ότι θα υπάρξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ νησιωτικών δήμων, όπως έχει εκφραστεί και με το αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ4/21429/08-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόφαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως οι ανάγκες του Θεσμού είναι πολύ μεγαλύτερες.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση του πλαισίου προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Συγκεκριμένα :
1. Τα Κ.Ε.Π. αποτελούν πλέον, τη μοναδική αποκεντρωμένη υπηρεσία στην Ελλάδα όπου ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και ελέγχονται απόλυτα από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Υπάρχει ανάγκη να επεκταθεί το δίκτυο των Κ.Ε.Π. και να λειτουργήσουν κανονικά απομακρυσμένα Κ.Ε.Π., που ενώ έχουν συσταθεί, δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού.
3. Πάγιες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης υπηρεσιών Κ.Ε.Π. σε πολλούς Δήμους καλύπτονται με συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. σε βάρος των υπαλλήλων και της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.Ε.Π. από τα οποία μετακινούνται.
4. Τα Κ.Ε.Π. που στελεχώνονται με τρεις υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. αντιμετωπίζουν εξαιρετικό πρόβλημα στη λειτουργία της πρωινής βάρδιας με ένα άτομο πάνω από τέσσερις μήνες κάθε χρόνο λόγω αδειών των υπαλλήλων.
5. Έχουν αυξηθεί οι πολίτες που ζητούν από τα Κ.Ε.Π. βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής και διοικητική πληροφόρηση και καθυστερεί η εξυπηρέτηση του κοινού σε άλλες πιστοποιημένες διαδικασίες.
6. Υφίσταται ανάγκη να στελεχωθούν τα Κ.Ε.Π. από υπαλλήλους κλάδου Δ.Υ.Π. με σύσταση και πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, καθώς έχει αποδειχθεί πως οι τοποθετήσεις δημοτικών υπαλλήλων από τους Δημάρχους δεν επαρκούν και συνήθως αντιμετωπίζονται ως δυσμενείς μεταθέσεις.
7. Υπάρχει απροθυμία εκ μέρους της πλειοψηφίας των Δημάρχων να στηρίξουν και να επενδύσουν στο Θεσμό είτε υλικοτεχνικά είτε με καταρτισμένο προσωπικό.
8. Με την υπάρχουσα στελέχωση των Κ.Ε.Π. έχει διαπιστωθεί ότι εμποδίζεται η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σε αυτά και έχει αναγνωριστεί η αδυναμία τους να αναλαμβάνουν διαδικασίες όταν αποφασίζεται να διεκπεραιώνονται μόνο ηλεκτρονικά χωρίς εξυπηρέτηση πολιτών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.
9. Το προσωπικό των ΚΕΠ θα μειώνεται διαρκώς μέσω κινητικότητας. Τα Κ.Ε.Π, ορθώς υπάγονται στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, όμως ήδη από τον πρώτο κύκλο του 2018 έχουν αποχωρήσει αρκετοί συνάδελφοι και το ίδιο θα συμβεί με τον επερχόμενο κύκλο κινητικότητας του Σεπτεμβρίου. Επίσης, οι διατάξεις περί ενδοδημοτικής κινητικότητας που αφορούν στον κλάδο Δ.Υ.Π. δεν προβλέπουν αναπλήρωση των κενούμενων θέσεων με τοποθέτηση υπαλλήλων άλλων κλάδων.
10. Υπάρχουν εκατοντάδες απολυμένοι συμβασιούχοι των Κ.Ε.Π. ανά την επικράτεια στους οποίους, δεδομένων των αναγκών, οφείλει η πολιτεία να δώσει την ευκαιρία να καταλάβουν μόνιμη θέση σε Κ.Ε.Π. αποκαθιστώντας -έστω εν μέρει- την αδικία που υπέστησαν.

Με την ενίσχυση των Κ.Ε.Π. με νέο μόνιμο προσωπικό του κλάδου Δ.Υ.Π. προσδοκούμε να επιτύχουμε τα εξής:
1. Ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
2. Αντιμετώπιση της ζήτησης μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων στα ΚΕΠ.
3. Εξυπηρέτηση ομάδων πληθυσμού σε πρόσθετες ηλεκτρονικές διαδικασίες.
4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων εξυπηρέτησης του πολίτη για υπηρεσίες μιας στάσης.
5. Υγιές περιβάλλον ανάπτυξης και τυποποίησης διοικητικών διαδικασιών του Ελληνικού Κράτους.

Κυρία Υπουργέ,
Ως γνωστό, έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς πως από το 2019 για κάθε μια αποχώρηση μπορεί να υπάρχει μια πρόσληψη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί επαρκώς το σύνολο των μόνιμων θέσεων που μπορούν να προκηρυχθούν στα Κ.Ε.Π.
Κατόπιν αυτών, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες προσλήψεις, σας παρακαλούμε να προβείτε το συντομότερο σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη σύσταση και προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου Δ.Υ.Π. στα Κ.Ε.Π.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Εκλογικές διαδικασίες έτους 2018 των Σωματείων – μελών της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Αθήνα, 16/07/2018
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ
ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Εκλογικές διαδικασίες έτους 2018 των Σωματείων-μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας το επόμενο εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί μέσα στο δεύτερο 15θήμερο του Ιανουαρίου 2019.
Ως εκ τούτου, καλούμε τα μέλη μας να έχουν ολοκληρώσει τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης αντιπροσώπων τους στο Συνέδριο το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Για το Δ.Σ.

Έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Αθήνα, 20/06/2018
Α.Π.: 9

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κυρία Μαρία Γιαννακάκη
Λεωφ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Κυρία Γενικέ,

Η πρόσβαση των Κ.Ε.Π στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Εθνικό Ποινικό Μητρώο», αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της Δημόσιας Διοίκησης προς την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκεκριμένα, η ανταπόκριση των περισσοτέρων εισαγγελιών πλέον δεν υπερβαίνει τη μία ή δύο εργάσιμες ημέρες, όταν κατά το παρελθόν αυτή ήταν πέραν της εβδομάδας και έφτανε έως και μήνα.

Όπως γνωρίζετε, το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου, αποτελεί ειδικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Αναγνωρίζουμε ότι ο όγκος αιτήσεων είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τις αρμόδιες εισαγγελίες που εκδίδουν αντίγραφα ποινικού μητρώου ανά την επικράτεια. Όμως, η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, μας αναγκάζει να αναφέρουμε το πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαντήσεις λαμβάνονται μετά από μήνα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι η πλειονότητα των αντιγράφων Ποινικού Μητρώου του Αυτοτελούς Τμήματος αφορά πολίτες -κυρίως αλλοδαπούς- που τα αναζητούν για να εργαστούν. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο χρόνος καθυστέρησης δυσχεραίνει τη θέση των πολιτών που επείγονται να προσληφθούν και αφετέρου επιβαρύνει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, οι οποίοι χρειάζεται σχεδόν καθημερινά να απαντούν στο αν έχει παραληφθεί η διοικητική πράξη.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθητοποίησή σας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτό της εργασίας, απευθυνόμαστε ειδικά σε εσάς και σας παρακαλούμε θερμά να μεριμνήσετε για την επίλυση του προβλήματος και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων.

Παράλληλα, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υποβάλλουμε πρόταση η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου γεννηθέντων στην Ελλάδα να διενεργείται online, ώστε ο πολίτης να το παραλαμβάνει την ίδια στιγμή. Πιστεύουμε ότι το «Εθνικό Ποινικό Μητρώο» έχει ωριμάσει, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια αναβάθμιση τόσο σημαντική, που ουσιαστικά θα περιορίσει στο ελάχιστο το χρόνο εξυπηρέτησης του κοινού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την πραγμάτωση κοινών στόχων και επιδιώξεων που αφορούν στη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας πολιτών και δημόσιων λειτουργών.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.