Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 07/03/2019
Α.Π.: 9
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Πέμπτη 07/03/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνάντηση της ΠΟΣΕΚΕΠ με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια

Advertisements

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 08/11/2018
Α.Π.: 22

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Α. Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 7/11/2018, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τη νέα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Από τη συνάντηση και το διάλογο που αναπτύχθηκε γενικά σε καλό κλίμα, χωρίς να εκλείψουν και κάποιες εντάσεις σε επιμέρους ζητήματα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Συνέχεια

Λειτουργικά θέματα ΚΕΠ

Αθήνα, 2 – 8-2002
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.14934

Εγκύκλιος υπ’αριθμ. 3

Θέμα : Λειτουργικά θέματα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ).
Σχετ: 1η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 10025 / 24-5-2002.
2η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 12700 / 2-7-2002.

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας με τις οποίες σας ενημερώσαμε για τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π και για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών ( κτιριακό – επίπλωση – εξοπλισμός – προσωπικό ) για την λειτουργία των Κ.Ε.Π και με δεδομένο ότι οι από την πλευρά σας αναγκαίες ενέργειες έχουν προχωρήσει σημαντικά σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Προσωπικό – Εκπαίδευση Προσωπικού – Έναρξη λειτουργίας.

Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 /Α/1997), εκδόθηκε ήδη η με αριθμό 1/244/7643/16-7-2002 απόφαση της Τριμερούς Επιτροπής Υπουργών της ΠΥΣ 55/98, με την οποία δόθηκε η απαιτούμενη έγκριση για την απασχόληση συνολικά δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2304) ατόμων για όλα τα Κ.Ε.Π. της χώρας (ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού-Επαρχεία).

Η αρμόδια Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ θα προβεί στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Συνεπώς οι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού που δεν έχουν ακόμα προβεί στην επιλογή των ατόμων στα οποία θα γίνει η ανάθεση έργου, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη εγκύκλιό μας (αρ. πρωτ. οικ.12700/2-7-2002), θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία και να γνωστοποιήσουν άμεσα στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. τα άτομα που επέλεξαν προκειμένου να οργανωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους.

Σχετικά με αυτό σας πληροφορούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλάβουν στην συνέχεια το έργο της επιτόπιας