Ένταξη εντύπων διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ

ΥΨη∆ 24/06/2020 Α. Π.: οικ. 16922 ΕΞ 2020

Αρ.Φακ: ΔΥΜΣ/Φ.5/23

ΠΡΟΣ:

Όλα τα ΚΕΠ

kep-all@kep.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ένταξη εντύπων διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ»

Σε συνέχεια των εγκυκλίων της υπηρεσίας μας ΔΥΜΣ/Φ15/11/14575/5-6-2020 και ΔΥΜΣ/Φ15/19/14579/5-6-2020 με τις οποίες σας γνωστοποιείται η ένταξη στα ΚΕΠ διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε ότι έγινε η ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των ΚΕΠ των ακόλουθων εντύπων:

Α. Διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης:

  1. Διαδικασίες Ειρηνοδικείων
  Τίτλος Διαδικασίας  ΣχόλιαΚωδικός Διαδικασίας
1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8000
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8001
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης           ή           προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (αφορά θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8002
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου     (αφορά     θανάτους από 01/03/2013)  Νέα διαδικασία  8003
5. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.      Νέα διαδικασία      8004
6. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ ν.4072/2013.  Νέα διαδικασία  8005
7. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.  Νέα διαδικασία  8006
8. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής.  Νέα διαδικασία  8007
9. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου.  Νέα διαδικασία  8008
10. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου.  Νέα διαδικασία  8009
  • 2. Διαδικασίες Πρωτοδικείων
1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (αφορά θανάτους έως 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0198  0198
2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (αφορά θανάτους έως 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0200  0200
3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης           ή           προσβολής κληρονομικού           δικαιώματος(αφορά θανάτους μέχρι 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0202  0202
4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου     (αφορά     θανάτους έως 28/02/2013)Τροποποίηση διαδικασίας με κωδικό 0203  0203
5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική).  Νέα διαδικασία  8010

Β. Διαδικασία αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  Τίτλος Διαδικασίας  Σχόλια  Κωδικός Διαδικασίας
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)  Νέα διαδικασία  8011

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Αλ. Παβέλη

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο εδώ