Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
οικ. Α 19597/1031

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).
Σχετ.: Οι από 25.02.2020 (Α’ 42), 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) και 14.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 64) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνιση του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσής του, την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων, δεδομένων και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους συνεπεία της εμφάνισης του ιού COVID-19, και προς την εξυπηρέτηση και την προστασία των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 έως και τις 31.05.2020.

Συνέχεια ανάγνωσης

Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των 74 ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
————————————–
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191, Παπάγου
Πληροφορίες : Χ. Μάστορας
Τηλέφωνο : 213 130 8487, 210 650 8487
Fax : 210 650 8518
E-mail : c.mastoras@yme.gov.gr

Παπάγου, 24 – 12 – 2019
Αριθμ. Πρωτ. Α3/Οικ. 90195/10807
Βαθμ. προτ. Εξ. επείγον

Προς: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα : Παράταση ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών που έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης έως και την 31η Οκτωβρίου 2019
Σχετ. : α. Η αρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
β. Η με αριθμό πρωτ. Α3/οικ.65782/7886/02-09-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΕΑ8465ΧΘΞ-ΟΓΖ) του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών όμως τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 66593/8060/11-09-2019 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΩΣΝΨ465ΧΘΞ-ΣΟ6) του ιδίου
γ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/56243/5874/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών
δ. Η με αριθμό πρωτ. Α3/Οικ. 28708/3207/18-04-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΦΞΨ465ΧΘΞ-ΧΟΞ) του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

Με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση:
▫ της εξυπηρέτησης των κατόχων αδειών οδήγησης άνω των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειάς τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέχρι και την έκδοση του νέου εντύπου της άδειάς τους
▫ της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών δεδομένης και της συσσώρευσης στην πλειονότητά τους σημαντικού αριθμού φακέλων

εφαρμόζονται τα ακόλουθα.


Συνέχεια ανάγνωσης

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 07/03/2019
Α.Π.: 9
ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την Πέμπτη 07/03/2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνάντηση της ΠΟΣΕΚΕΠ με υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες. Από τη συνάντηση προέκυψαν τα εξής: Συνέχεια

Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών

Αθήνα, 19/02/2019
Α.Π.: 8

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π. 66648/6281/26-10-2018 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Διεκπεραίωση μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της διοικητικής διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ. 9462/1-4-2016 του (πρώην) Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών»

Κυρία Υπουργέ,
Με την υπό στοιχείο (α) σχετική περιγράφεται ο τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης πολιτών άνω των 74 ετών, η οποία διενεργείται και μέσω των ΚΕΠ. Συνέχεια

Απαράδεκτη για τα ΚΕΠ ΚΥΑ με υπογραφές Χουλιαράκη και Σπίρτζη

Αθήνα, 16/03/2018
Α.Π.: 4

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

 

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτη για τα ΚΕΠ ΚΥΑ με υπογραφές Χουλιαράκη και Σπίρτζη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σήμερα μόλις περιήλθε σε γνώση μας η συνημμένη ΚΥΑ με αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/2017 (ΦΕΚ 4329/Β/12-12-2017) που εμπλέκει τα ΚΕΠ σε διαδικασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την οποία υπογράφουν ΜΟΝΟ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χουλιαράκης και ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σπίρτζης.

Θεωρούμε την εν λόγω ΚΥΑ απαράδεκτη κατά το μέρος που μας αφορά, εκφράζουμε τις έντονες διαμαρτυρίες και ανησυχίες μας για τις μη σύννομες πρακτικές που ακολουθεί ο κ. Σπίρτζης ερήμην σας παραβιάζοντας το άρθρο 31 του ιδρυτικού των ΚΕΠ ν.3013/2002 και σας καλούμε να λάβετε κάθε μέτρο για την επαναφορά του στη νόμιμη τάξη.

Αιφνιδιασμούς με μονομερείς υπουργικές αποφάσεις και νομοσχέδια δεν μπορούμε να δεχόμαστε. Είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλουμε η όποια συμμετοχή των ΚΕΠ σε διαδικασίες άλλων υπηρεσιών να περνάει μέσα από προτάσεις νόμου τρίτων Υπουργείων, καθώς για αυτές δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκ μέρους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κανένας διάλογος με εμάς.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.

Απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Αθήνα, 14/03/2018
Α.Π.: 3

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Κατατέθηκε στις 08/03/2018 στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το άρθρο 52 του οποίου αφορά και τα ΚΕΠ:

Άρθρο 52

Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της Χώρας

1. Η κατάθεση, μαζικά ή ατομικά, αιτήσεων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της Χώρας για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά είτε μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών (συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές για την παραπάνω δραστηριότητα. Συνέχεια