Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 4η Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
E – mail: dolkep@mindigital.gr

ΥΨηΔ 30/04/2020
Α.Π.: οικ. 10698 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου
ΔΥΜΣ/Φ.5/ 19 /

ΠΡΟΣ:
Γραφεία Δημάρχων της χώρας
(Μέσω των οικείων ΚΕΠ)
kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕΚΕΠ
info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 4η Μαΐου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών για το διάστημα από 4-5-2020 και μετά.
Επισημαίνουμε ότι, η λειτουργία των ΚΕΠ της χώρας θα συνεχιστεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς και τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων μας:
-ΔΑΔ/Φ.5/6/6806/17-3-2020 σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ
-ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-3-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών
-ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-4-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικές αιτήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ).

Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι, ο οικείος Δήμος έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής εργασίας με βάση το αντικείμενο της υπηρεσίας, στην οποία θα γίνει εφαρμογή και το διαθέσιμο προσωπικό, το οποίο δεν κάνει ήδη χρήση άδειας ειδικού σκοπού ή άλλης θεσμοθετημένης μακροχρόνιας άδειας (πχ. άδεια ανατροφής, κύησης, κα.).
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής εργασίας έχει ως προϋπόθεση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου, η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Δεδομένων, λοιπόν, και των συνολικών μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, όπως της μείωσης ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% ή της αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε – κάθε περίπτωση – το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο του Φορέα).
Τέλος, στην συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, παρακαλούμε για τη μέγιστη συνδρομή σας και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προεκτεθέντων.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γεώργιος Γεωργαντάς

Καθορισμός ωρών λειτουργίας των ΚΕΠ

ΦΕΚ 865/Β/16-03-2020
ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32

…..
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού:
1. Όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων μέχρι άρση της παρούσας από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 7:30 έως 15:00.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας βάσει του ωραρίου λειτουργίας που ορίζεται με την περ. 1 της παρούσας, η εξυπηρέτηση του κοινού, εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα σχετικά αιτήματα.
3. Το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων βάσει της περ. 1 ορίζεται από 7:30 έως 15:30.
…..

Λειτουργικά θέματα ΚΕΠ

Αθήνα, 2 – 8-2002
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.14934

Εγκύκλιος υπ’αριθμ. 3

Θέμα : Λειτουργικά θέματα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ).
Σχετ: 1η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 10025 / 24-5-2002.
2η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 12700 / 2-7-2002.

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας με τις οποίες σας ενημερώσαμε για τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π και για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών ( κτιριακό – επίπλωση – εξοπλισμός – προσωπικό ) για την λειτουργία των Κ.Ε.Π και με δεδομένο ότι οι από την πλευρά σας αναγκαίες ενέργειες έχουν προχωρήσει σημαντικά σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Προσωπικό – Εκπαίδευση Προσωπικού – Έναρξη λειτουργίας.

Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 /Α/1997), εκδόθηκε ήδη η με αριθμό 1/244/7643/16-7-2002 απόφαση της Τριμερούς Επιτροπής Υπουργών της ΠΥΣ 55/98, με την οποία δόθηκε η απαιτούμενη έγκριση για την απασχόληση συνολικά δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2304) ατόμων για όλα τα Κ.Ε.Π. της χώρας (ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού-Επαρχεία).

Η αρμόδια Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ θα προβεί στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Συνεπώς οι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού που δεν έχουν ακόμα προβεί στην επιλογή των ατόμων στα οποία θα γίνει η ανάθεση έργου, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη εγκύκλιό μας (αρ. πρωτ. οικ.12700/2-7-2002), θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία και να γνωστοποιήσουν άμεσα στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. τα άτομα που επέλεξαν προκειμένου να οργανωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους.

Σχετικά με αυτό σας πληροφορούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλάβουν στην συνέχεια το έργο της επιτόπιας