Καταστατικό

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1o

Ιδρύεται δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.)» με έδρα την Αθήνα.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2ο

Οι σκοποί της ομοσπονδίας είναι:

 1. Η εργασιακή μας αποκατάσταση με τρόπο που να εξασφαλίσει τη διαρκή εργασιακή μας σχέση.
 2. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της.
 3. Η διαπραγμάτευση για τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στα ΚΕΠ και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.
 4. Η προστασία των εργαζομένων από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων από κοινού ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής του Κράτους καθώς και στο Διεθνή χώρο.
 5. Να διαφωτίζει τα Σωματεία-μέλη της για την κοινωνική τους αποστολή, τη θέση τους στην Κοινωνία, τον τρόπο και το συντονισμό των επιδιώξεων των συμφερόντων τους και κυρίως να αναπτύσσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους.
 6. Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας για όλα τα φυσικά μέλη των Σωματείων-μελών της.
 7. Η ίδρυση εθελοντικών ομάδων με σκοπό την άμεση επέμβαση και τη παροχή βοήθειας σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών σε Δήμους και Κοινότητες, Νομαρχίες και κάθε φορέα άμεσης επέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.
 8. Η ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή της Ομοσπονδίας στα υπηρεσιακά συμβούλια και επιτροπές που συνιστώνται για θέματα προσλήψεων, μεταθέσεων καθώς και θέματα που αφορούν άμεσα τους εργαζομένους στα ΚΕΠ.
 9. Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε είδους παρεμβάσεις, καθώς και η διασφάλιση των διαδικασιών που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και της αυτονομίας στη λειτουργία και τη δράση του.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 3o

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά :

 1. Με τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου των ΚΕΠ, με την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση.
 2. Με τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό όριο και πεδίο ευθυνών για την περάτωση του έργου τους, για τη συλλογική επεξεργασία θέσεων και αναγκών της Ομοσπονδίας για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα του χώρου και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, επαφές με τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνα.
 3. Με την εκπροσώπηση στα συλλογικά όργανα της Δημόσιας Διοικήσεως, της Κοινωνικής Ασφαλίσεως και της Κοινωνικής Πολιτικής, στα Διαιτητικά και Ασφαλιστικά Δικαστήρια, σε Εθνικές και Διεθνείς Επιτροπές, στη σύναψη κάθε είδους Συλλογικών Συμβάσεων και για την υποβοήθηση των Σωματείων-μελών στην εκπλήρωση του σκοπού τους ή ακόμη και Κοινωνικής Πρόνοιας.
 4. Με την εγγραφή της Ομοσπονδίας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στη ΓΣΕΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση, σε διεθνείς και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 5. Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στα Σωματεία-μέλη καθώς επίσης και σε εργαζομένους και των δύο φύλλων του Κλάδου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι λόγω εκτάκτων συνθηκών εργασίας και των εν γένει οικονομικών, επαγγελματικών, κοινωνικών ή εξαιρετικών συνθηκών της ζωής τους, έχουν ανάγκη της συνδρομής και της βοήθειας της Ομοσπονδίας μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
 6. Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες και καταστατικές διαδικασίες.
 7. Συνεργάζεται με κάθε βαθμού συνδικαλιστικές, πολιτιστικές, συνεταιριστικές οργανώσεις και τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
 8. Διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνή σεμινάρια, συνέδρια και συνδιασκέψεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς, εθνικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.
 9. Εκδίδει εφημερίδα, ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά έντυπα ή φυλλάδια για την καλύτερη πληροφόρηση των συλλόγων μελών και των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη θεμάτων που κρίνονται χρήσιμα και ωφέλιμα για κάθε εργαζόμενο
 10. Επιδιώκει την εγγραφή όλων των εργαζομένων στα ΚΕΠ σε συλλόγους εργαζομένων σύμφωνα με τις αποφάσεις κατευθύνσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και τις προϋποθέσεις του καταστατικού.

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άρθρο 4ο

 1. Η Ομοσπονδία συγκροτείται:
  Α) Από τα ιδρυτικά της Σωματεία.
  Β) Από τα Σωματεία που θα προσχωρήσουν στο μέλλον στη δύναμή της.
 2. Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται τα Σωματεία όλης της Χώρας, τα οποία περιλαμβάνουν στη δύναμή τους εργαζομένους απασχολούμενους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 3. Για την εγγραφή Σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας απαιτείται απόφαση της Διοικήσεως της, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
  Α) Έγγραφη αίτηση, η οποία να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Σωματείου φυσικών μελών.
  Β) Ονομαστικό πίνακα των προσώπων, τα οποία αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
  Γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού τους.
  Δ) Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αρχαιρεσιών ανάδειξης του Δ.Σ. τους.
  Ε) Αντίγραφο αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, από την οποία να προκύπτει η βούληση των φυσικών μελών για την εγγραφή του Σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
  ΣΤ) Καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, αμέσως μετά την γνωστοποίηση της αποφάσεως της Διοικήσεως για την έγκριση εγγραφής του Σωματείου στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
 4. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση και την απόφασή της τη γνωστοποιεί με έγγραφο στο ενδιαφερόμενο Σωματείο το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, άλλως μετά την παρέλευσή του, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως εγκριθείσα από το χρόνο της υποβολής της. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Το Σωματείο, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε μπορεί να προσφύγει στο αμέσως επόμενο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, όπου και θα αποφασιστεί τελεσιδίκως η εγγραφή ή μη του Σωματείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5o

Τα Σωματεία-μέλη δικαιούνται, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις:

 1. Να λαμβάνουν μέρος, με αντιπροσώπους τους, στα Πανελλαδικά Συνέδρια της Ομοσπονδίας, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σ’ αυτά, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα συλλογικά όργανά της, καθώς και ως αντιπρόσωποι της ΓΣΕΕ και οποιουδήποτε άλλου ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου, του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
 2. Να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της.
 3. Να ζητούν την ηθική, υλική και νομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών.
 4. Να προτείνουν την εγγραφή στην Ημερήσια Διάταξη του Πανελλαδικού Συνεδρίου θεμάτων που αφορούν σοβαρά γενικά προβλήματα. Η πρόταση για την εγγραφή των θεμάτων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τη σοβαρότητα και τη γενικότητα των θεμάτων.
 5. Να αποχωρούν από την Ομοσπονδία μετά από νόμιμη απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων και αφού προηγουμένως καταβάλουν τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές τους.
 6. Γενικά έχουν κάθε δικαίωμα που προκύπτει από τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, τα δικαιώματα των Σωματείων-μελών προσδιορίζονται από το Συνέδριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6o

Τα Σωματεία που είναι μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:

 1. Να συμμορφώνονται απόλυτα και να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
 2. Να δέχονται τη διαμεσολάβηση της Ομοσπονδίας για κάθε ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ των διοικήσεων των συλλόγων-μελών της εφ’ όσον ζητηθεί από τον ένα ενδιαφερόμενο σύλλογο.
 3. Να στέλνουν τους αντιπροσώπους τους στα τακτικά και έκτακτα Συνέδρια της Ομοσπονδίας. Επίσης, να στέλνουν τους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε Σωματείου μέλους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 4. Να εκτελούν τις αποφάσεις των συνεδρίων της διοίκησης και των οργάνων της Ομοσπονδίας στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους, ενημερώνοντας τα μέλη τους και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή τους.
 5. Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία συμμορφούμενοι υποχρεωτικά με το σύστημα είσπραξης που υποδεικνύει κάθε φορά το συνέδριο Ομοσπονδίας. Η καθυστέρηση των συνδρομών αδικαιολόγητα περισσότερο από έξι (6) μήνες στερεί καθυστερούντα σύλλογο από τα δικαιώματα που του δίνει το παρόν καταστατικό.
 6. Να υποβάλλουν τακτικά κατ’ έτος αντίγραφο μητρώου μελών και τις τυχόν μεταβολές οργάνων αντιπροσώπων τους, εκτάκτως δε αμέσως μόλις υπάρξουν μεταβολές στα ανωτέρω. Ακόμα να υποβάλουν αμέσως μετά τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής, κατάσταση ψηφισάντων μελών καθώς και το ισχύον κάθε φορά Καταστατικό τους.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7ο

 1. Η αποχώρηση κάθε Σωματείου μέλους από τη δύναμη της Ομοσπονδίας είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από τη συνέλευση των μελών του με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η εγγραφή του, ήτοι με απόφαση της Γ.Σ. του. Γνωστοποιείται δε στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας με έγγραφο στο οποίο επισυνάπτονται αντίγραφα των Πρακτικών της Συνέλευσης. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένη μόλις λάβει τα ανωτέρω να διαγράψει το Σωματείο από τα μητρώα της. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης της συνέλευσης και αν υπάρχει αμφιβολία για την εγκυρότητα της απόφασης μπορεί να ασκήσει όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα. Η αποχώρηση του Σωματείου ισχύει από τη στιγμή της γνωστοποίησης στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8o

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, διαγράφεται το μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Προϋπόθεση για τη διαγραφή του μέλους είναι η προηγούμενη έγγραφη σύσταση της Ομοσπονδίας προς το μέλος αυτό, με την οποία καλείται να προβεί στην τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Το μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό, εφόσον εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, επανεγγράφεται αυτοδικαίως και θεωρείται ότι ουδέποτε διαγράφηκε.
 2. Τα μέλη που συστηματικά αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας, όπως αυτές αναγράφονται στο Καταστατικό της, διαγράφονται με απόφαση του Συνεδρίου, η οποία λαμβάνεται με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται για την τροποποίηση του Καταστατικού. Πριν από κάθε απόφαση διαγραφής για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία εγγράφως καλεί υποχρεωτικά το μέλος να λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους, η απόφαση λαμβάνεται ερήμην του.
 3. Το μέλος που για οποιονδήποτε λόγο έπαυσε να υφίσταται ως συνδικαλιστική οργάνωση διαγράφεται αυτοδικαίως.
 4. Το μέλος που διαγράφεται ή αποχωρεί, ευθύνεται και μετά τη διαγραφή/αποχώρησή του για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην Ομοσπονδία καθώς και για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Ομοσπονδία μέχρι τη διαγραφή του ή την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση αποχώρησής του, στερούμενο αυτοδίκαια κάθε δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας, τα οποία αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ήταν μέλος της.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 9ο

Π ό ρ ο ι της Ομοσπονδίας είναι

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων μελών που καταβάλλεται εφ’άπαξ και ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Η συνδρομή κάθε φυσικού μέλους των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας, η οποία ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. ανά έτος.
 3. Τα έσοδα από τυχόν δωρεές, εθελοντικές εισφορές, διάφορες εκδηλώσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, εκδόσεις, εκποίηση υλικού ή από άλλες νόμιμες οικονομικές παροχές που γίνονται προς την Ομοσπονδία χωρίς δεσμεύσεις ή όρους αντίθετους με τους σκοπούς του καταστατικού της.
 4. Το ύψος της συνδρομής των φυσικών μελών των Σωματείων και κατά συνέπεια το δικαίωμα εγγραφής των Σωματείων-μελών αναπροσαρμόζονται, ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας, μετά από απόφαση του Δ.Σ ή του Πανελλαδικού Συνεδρίου.
 5. Αν με Νόμο, Υπουργική Απόφαση, Συλλογική Σύμβαση ή διαιτητική απόφαση επιβληθούν εισφορές υπέρ της Ομοσπονδίας αυτές είναι άσχετες με τις συνδρομές των σωματείων-μελών που επιβάλλονται με αυτό το καταστατικό. Τον τρόπο διάθεσης αυτών των εσόδων καθορίζει με απόφαση του το Πανελλαδικό Συνέδριο.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 10ο

Συλλογικά Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:

 1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο, το οποίο αποτελεί το Κυρίαρχο Σώμα και το οποίο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.
 2. Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως της Διοικήσεως.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 11ο

 1. Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας είναι το ανώτατο όργανο και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της, δηλαδή:
  Α) Πραγματοποιεί τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Διοικήσεως.
  Β) Εγκρίνει τον Απολογισμό της Διοικήσεως.
  Γ) Εκλέγει από τους αντιπροσώπους την Διοίκηση, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους για τη Γ.Σ.Ε.Ε και οποιοδήποτε άλλο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο.
  Δ) Τροποποιεί εφαρμόζοντας τους νόμους το παρόν Καταστατικό.
  Ε) Αποφασίζει για όλα τα γενικά τα ζητήματα των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας και η απόφασή του είναι οριστική.
  ΣΤ) Εγκρίνει την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση της Διοικήσεως και
  Ζ) Αποφασίζει πάνω σ’ οποιοδήποτε θέμα που του υποβάλλει η Διοίκηση
  Ε) Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να συζητηθεί εκτάκτως οποιοδήποτε θέμα αν συντρέχει άμεσος και σοβαρός λόγος.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρο 12o

 1. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων, που αποτελούν τη δύναμή της Ομοσπονδίας, συνέρχονται σε τακτικά Πανελλαδικά Συνέδρια κάθε δύο (2) χρόνια για την εκλογή των Καταστατικών Οργάνων της.
 2. Το τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται με απόφαση της Διοικήσεως της Ομοσπονδίας και μετά από έγγραφη πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, η οποία ορίζει το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της Ημερήσιας διατάξεως και η οποία κοινοποιείται τριάντα (30) ημέρες προ της ενάρξεώς του.
 3. Το έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο καλείται όταν το θεωρήσει σκόπιμο και αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ή ζητήσουν τη σύγκλησή του με αίτηση όπου αναγράφονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα δύο πέμπτα (2/5) των οικονομικώς τακτοποιημένων Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει υποχρέωση να καλέσει το Πανελλαδικό Συνέδριο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 4. Ο τόπος σύγκλησης του Πανελλαδικού Συνεδρίου μπορεί να ορισθεί και σε κάθε άλλη πόλη εκτός της έδρας της Ομοσπονδίας κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.
 5. Το Πανελλαδικό Συνέδριο αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών, που εξελέγησαν με βάση τα ψηφίσαντα φυσικά μέλη τους στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας και με αναλογία ένας αντιπρόσωπος για κάθε είκοσι (20) ψηφίσαντα φυσικά μέλη. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο απαιτείται όπως τα Σωματεία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές και άλλες νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό. Τα φυσικά ψηφίσαντα μέλη για την ανάδειξη των αντιπροσώπων θα πρέπει να είναι οικονομικώς τακτοποιημένα για τα Σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας.
 6. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων με τους αναπληρωματικούς τους εκλέγονται με απλή αναλογική από τις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων- μελών με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των σωματείων για την Ομοσπονδία δεν επιτρέπεται η ψήφος δια αντιπροσώπου ούτε και η επιστολική ψήφος. Κατά τις εκλογές παρίσταται αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής. Το Πρακτικό Αρχαιρεσιών, η βεβαίωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου, το Αντίγραφο του Μητρώου και κάθε άλλο στοιχείο εκλογής των αντιπροσώπων υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αμέσως μετά τις Αρχαιρεσίες. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι δύο (2) χρόνια.
 7. Στα έκτακτα συνέδρια λαμβάνουν μέρος οι αντιπρόσωποι της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον δεν έχουν εκλεγεί νέοι.
 8. Στα Συνέδρια συμμετέχουν και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με δικαίωμα λόγου, ακόμη και αν δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι.
 9. Κάθε Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να έχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του η οποία λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και με μυστική ψηφοφορία, προκειμένου η αντιπροσώπευσή του στην τριτοβάθμια οργάνωση Γ.Σ.Ε.Ε. ή άλλου ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου να εκφραστεί μέσω Ομοσπονδίας. Χωρίς τέτοια απόφαση οι αντιπρόσωποι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για εκλογή αντιπροσώπων για το συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. ή άλλου ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου.
 10. Τα έξοδα των Συνέδρων βαρύνουν τα Σωματεία που εκπροσωπούν εκτός αν καταβληθούν από το Ταμείο της Ομοσπονδίας μετά από απόφαση της Διοικήσεώς της.
 11. Τα δικαιολογητικά νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων κατατίθενται στην Ομοσπονδία πέντε (5) ημέρες προ της ενάρξεώς του Συνεδρίου. Οι αντιπρόσωποι που νομιμοποιήθηκαν εφοδιάζονται, μέχρις ενάρξεως του Συνεδρίου, με Κάρτα Συνέδρου, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε αυτό.
 12. Σε κάθε περίπτωση αναπληρώσεως αντιπροσώπου υποβάλλεται από το Δ.Σ. του εκπροσωπημένου Σωματείου δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταυτότητα αναπληρωτή και αναπληρούμενου καθώς και οι λόγοι της αναπληρώσεως.
 13. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων αποκλείει γι’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο.
 14. Σε διάστημα τριών ημερών πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου με μέριμνα της Διοίκησης γίνεται έλεγχος της νομιμοποίησης των εκλεγμένων αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών για να διαπιστωθεί αν αυτοί έχουν εκλεγεί νόμιμα και αν το Σωματείο το οποίο εκπροσωπούν είναι ταμειακώς τακτοποιημένο, αποκλείονται δε εκείνοι που δεν συγκεντρώνουν τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει τους εγκριθέντες και τους αποκλεισθέντες συνέδρους. Το Πανελλαδικό Συνέδριο αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφωνία επ’ αυτού.
 15. Οι εργασίες του Συνεδρίου διευθύνονται από τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από την πλειοψηφία των παρόντων Συνέδρων, με ανάταση της χειρός ή δια μυστικής ψηφοφορίας. Το Προεδρείο αποτελείται από τους εξής:
  Α)Τον Πρόεδρο που έχει την ευθύνη για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, της σειράς και του χρόνου ομιλίας των ομιλητών καθώς και της ησυχίας και ευταξίας στην αίθουσα.
  Β) Τον Αντιπρόεδρο που βοηθά και εν γένει αντικαθιστά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
  Γ) Το Γραμματέα που μεριμνά για τα πρακτικά της συνεδρίασης.

ΑΠΑΡΤΙΑ

Άρθρο 13ο

 1. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 τουλάχιστον του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων.
 2. Μη υπαρχούσης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, όπου και απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών.
 3. Μη επιτυγχανομένης κατά τη δεύτερη συνεδρίαση απαρτίας συγκαλείται νέα την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, κατά την οποία αρκεί η παρουσία του 1/5 του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών.
 4. Κάθε ψηφοφορία στο Συνέδριο που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή κάθε είδους συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων για τη Γ.Σ.Ε.Ε., θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας, είναι έγκυρη εφ’ όσον γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε άλλη ψηφοφορία, πάνω σ’ άλλα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ουδέποτε όμως με βοή.
 5. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου επί πάσης φύσεως εκλογών λαμβάνονται δια της απλής πλειοψηφίας των παρόντων.
 6. Προκειμένου περί διάλυσης της Ομοσπονδίας ή περί τροποποίησης του παρόντος καταστατικού καλείται για το σκοπό αυτό το Συνέδριο και ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντες το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 + 1) του όλου αριθμού των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται δια της πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων Συνέδρων. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας η περιουσία της περιέρχεται προς φύλαξη στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση όπου συμμετέχει η Ομοσπονδία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης, με την υποχρέωση επιστροφής της σε περίπτωση ανασύστασης. Η χρονική περίοδος της πιο πάνω υποχρέωσης της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης διαρκεί δύο χρόνια από την απώλεια της νομικής προσωπικότητας της Ομοσπονδίας. Μετά την πάροδο των δύο ετών η περιουσία της Ομοσπονδίας περιέρχεται οριστικά στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 14ο

 1. Μετά την κήρυξη του Συνεδρίου εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, απλή αναλογική και με παρουσία αντιπροσώπου Δικαστικής Αρχής, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, ενώπιον της οποίας ενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: α) Διοίκησης, β) Ελεγκτικής Επιτροπής και γ) Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ ή άλλου ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου.
 2. Κανείς υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της και παραλαμβάνει από τη Διοίκηση το Μητρώο των Αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο βιβλίο ή στοιχείο για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 4. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες καθορίζοντας με ανακοίνωσή της το χρόνο, τον τόπο, τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και την προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του μέλους της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Αντιπροσώπου για το Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας των υποψηφίων τους ανακηρύσσει για τα αξιώματα για τα οποία υπέβαλλαν αιτήσεις.
 6. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων στα οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα επώνυμα των υποψηφίων. Φροντίζει επίσης για τη τήρηση της τάξης και εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, με βάση το Μητρώο των Σωματείων-μελών και αποφασίζει προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που δημιουργείται ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού τελειώσει κάθε ψηφοφορία συντάσσει πρακτικό για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και του αποτελέσματος τους και στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου τα παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα πρώτο (1) σύμβουλο του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Στις αρχαιρεσίες και στις κάθε είδους εκλογές της Ομοσπονδίας, για να μην είναι άκυρες πρέπει να είναι παρών δικαστής, ο οποίος ορίζεται έπειτα από αίτηση της Διοικήσεως, από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας και ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
 9. Η ψηφοφορία για την εκλογή της Διοικήσεως, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για τη Γ.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιείται αφού έχουν εξαντληθεί τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15ο

 1. Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. υπάγονται όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους εργαζομένους στα ΚΕΠ, η οργανωτική δομή της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα:
  Α. Προγράμματα δράσης για την επιτυχία των σκοπών του Καταστατικού
  Β. Οργάνωση και κοινή δράση της Ομοσπονδίας και των μελών της
  Γ. Εκπαίδευση, μόρφωση και διαπαιδαγώγηση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζομένων
  Δ. Σύγκλιση Τακτικού και Έκτακτου Πανελλαδικού ΣυνεδρίουΕ. Κατάρτιση ημερήσιας διάταξης και συγκρότηση εισηγήσεων στα παραπάνω όργανα.
  ΣΤ. Εκτέλεση αποφάσεων των παραπάνω οργάνων
  Ζ. Αποφάσεις για παρεμβάσεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις και κάθε ενέργεια για τις επιδιώξεις των σκοπών της Ομοσπονδίας
  Η. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τους Απολογισμούς που εισάγονται για έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή
  Θ. Θεσπίζει και τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του
  Ι. Εγκρίνει τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου προβλέπεται.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρο 16o

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο κάθε δύο (2) χρόνια.
 2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι δύο (2) χρόνια.
 3. Εκτός από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά
 4. Η επόμενη διοίκηση αναλαμβάνει από την εκλογή της, ύστερα από τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
 5. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο δέκα (10) ημέρες, μετά την εκλογή του από το Συνέδριο, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε την ευθύνη της σύγκλησης έχει ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του δεύτερου κατά σειρά συνδυασμού που το συγκαλεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τους υπόλοιπους κατά σειρά ψήφων συνδυασμούς. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας του Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ο συγκαλέσας αυτό σύμβουλος, το συγκαλεί και πάλι την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης ημέρας στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
 6. Το Δ.Σ. κατά την πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και δυο (2) μέλη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω θέσεις. Η εκλογή στις θέσεις του Προεδρείου πραγματοποιείται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του μαζί με τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και καταχωρούνται στα βιβλία πρακτικών.
 8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά όποτε κρίνει αναγκαίο, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση που την υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. γίνεται μέσα σε 72 ώρες από τότε που θα ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ή από πέντε (5) μέλη του, με αίτηση στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με γραπτή εισήγηση που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση.

Άρθρο 17ο

 1. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού. Το αδικαιολόγητα απουσιάζων σε τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις μέλος αντικαθίσταται με μέριμνα του Προέδρου και με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό. Σε κάθε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους καλείται προς αναπλήρωση με μέριμνα του Προέδρου ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός, στην επόμενη συνεδρίαση.
 2. Αν λείπουν τα απαιτούμενα πρόσωπα για τη Διοίκηση, τα υπόλοιπα μέλη της, εφόσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας, οφείλουν να συγκαλέσουν το Πανελλήνιο Συνέδριο προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών για τη πλήρωση των κενών θέσεων. Εφόσον όμως οι εναπομείναντες σύμβουλοι αποτελούν τα 2/3 του όλου αριθμού του Δ.Σ., το Δ.Σ. μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του μέχρι την εξάντληση της θητείας του. Αν λείπουν όλα τα μέλη ή όσα απαιτούνται για τη συγκρότηση απαρτίας, κάθε μέλος της Ομοσπονδίας δικαιούται να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών διορισμό προσωρινής διοίκησης, η οποία υποχρεούται να διεξάγει αρχαιρεσίες για την εκλογή αιρετής διοίκησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το δικαστήριο. Μέχρι διορισμού ή εκλογής του νέου Δ.Σ. και ανάληψης των καθηκόντων του, το παλιό Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας.
 3. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία επ’ αμοιβή ή να συνάπτουν με την Ομοσπονδία συμβάσεις συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής για προσφορά πάσης φύσης άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους για ανάληψη έργου, προμήθειες ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς αυτήν.
 4. Μέλος του Δ.Σ. δεν δικαιούται να ψηφίσει αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ της Ομοσπονδίας αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου ή συζύγου ή συγγενούς αυτού εξ αίματος μέχρι τετάρτου βαθμού.

Άρθρο 18ο

 1. Το Δ.Σ. εφαρμόζει το καταστατικό. Παρέχει την εμπιστοσύνη του ή αρνείται αυτή στην Ε.Ε. ή και αντικαθιστά αυτή μόνο επί παρουσία των μελών του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τούτο σε συνεδριάσεις, διευθύνει αυτές και θέτει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Γενικός Γραμματέας μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.
 2. Μέλος του Δ.Σ. ή Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας δύναται να θέσει εγγράφως υπόψη του Προέδρου οποιοδήποτε θέμα με ανάλογη λεπτομερή εισήγηση. Το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του αποφασίζει αν και πότε θα το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη.
 3. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν ασκεί διοίκηση ή αναλαμβάνει υποστήριξη θέματος χωρίς απόφαση του Δ.Σ.
 4. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας στα συμμετοχικά όργανα, καλούνται από το Δ.Σ. και απολογούνται σε αυτό για θέματα αρμοδιότητάς τους.

Με αυξημένη πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών, μπορεί να γίνει ανάκληση των εκπροσώπων αυτών που αποδεδειγμένα παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Δ.Σ.

Η απόφαση ανάκλησης του εκπροσώπου από το Δ.Σ. έρχεται προς έγκριση στο πρώτο συνέδριο, το οποίο εφ’ όσον εγκρίνει την απόφαση προβαίνει στην αντικατάσταση του εκπροσώπου από τον πρώτο αναπληρωματικό του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 19ο

 1. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας εκπροσωπούν ατομικά ο καθένας ή από κοινού την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 2. Συγκαλεί το Δ.Σ.. σε συνεδρίαση, θέτει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τούτου απόντα ή κωλυομένου αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
 3. Υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Μαζί με τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης.
 4. Προΐσταται των εσωτερικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας και κατανέμει αρμοδιότητες σε κάθε επιτροπή, ομάδα εργασίας ή τομέα που συστήνεται.
 5. Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες του στον Αντιπρόεδρο ακόμα και όταν δεν απέχει από τα καθήκοντά του.
 6. Μπορεί να αναθέσει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τη διεκπεραίωση έργου που κρίνει σημαντικό για την κάλυψη των αναγκών της Ομοσπονδίας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 20ο

 1. Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί ατομικά ή από κοινού με τον Πρόεδρο την Ομοσπονδία σε όλες της τις σχέσεις έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής και τα γραμμάτια είσπραξης.
 3. Επιμελείται για τη τήρηση του αρχείου πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και για τη διεξαγωγή πάσης γραφικής λειτουργίας και σύνταξης εγγράφων της Ομοσπονδίας και φυλάσσει τη σφραγίδα στο αρχείο. Τον Γ. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραμματέας ο οποίος τον βοηθά επί πάσης γραφικής υπηρεσίας.
 4. Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές του στον Αναπληρωτή Γραμματέα ακόμα και όταν δεν απέχει από τα καθήκοντά του.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 21ο

 1. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο εσόδων και δαπανών, ενεργεί τις εισπράξεις βάσει διπλοτύπων γραμματίων είσπραξης και τις πληρωμές βάσει διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων από τον ίδιο, τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Τηρεί επίσης τα βιβλία περιουσίας της Ομοσπονδίας και επιμελείται των πάσης φύσης οικονομικών και διαχειριστικών υποθέσεών της. Συντάσσει τέλος σε συνεργασία μετά του Προέδρου ή των Αναπληρωτών Προέδρων τον οικονομικό και διαχειριστικό απολογισμό και προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας, οι οποίοι εισάγονται προς έγκριση στο Δ.Σ. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Ταμίας.
 2. Θέτει στη διάθεση των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε ταμιακό στοιχείο οποτεδήποτε και αν ζητηθεί αυτούς. Στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλει οικονομική έκθεση για την ταμειακή κατάσταση στο Δ.Σ. και εισηγείται την έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν. Καταθέτει τα χρήματα του ταμείου σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ομοσπονδίας και δεν δικαιούται να κρατάει στο ταμείο ποσό μεγαλύτερο από 1000 €.
 3. Όλα τα παραστατικά στοιχεία τηρούνται επί διετία.
 4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, καθώς επίσης και για κάθε ανωμαλία στη διαχείρισή του. Ευθύνεται για κάθε πληρωμή που έκανε χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Προέδρου.
 5. Κάθε δαπάνη είναι έγκυρη εφόσον περιλαμβάνεται στα ποσά του προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν. Εξαιρετικά για δαπάνη που δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό εφ’ όσον είναι αναγκαίο μπορεί να αποφασίσει το Δ.Σ.
 6. Για δαπάνη μέχρι 1500 € και εφ’ όσον είναι έκτακτη και αναγκαία μπορεί να αποφασίσουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας αλλά έχουν την υποχρέωση να τη φέρουν για έγκριση στη πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την πραγματοποίησή της.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 22ο

 1. Ο Αντιπρόεδρος μπορεί εφ’ όσον έχει τη συγκατάθεση του Προέδρου να εισηγείται μέτρα πρόσφορα για την οργάνωση των τμημάτων της Ομοσπονδίας.
 2. Πραγματοποιεί, μετά από εντολή του Δ.Σ., περιοδείες στις έδρες των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.

Ο Αντιπρόεδρος, τέλος αναπληρώνει γενικά τον Πρόεδρο, όταν αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει, σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 23ο

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα και έχει την ευθύνη έγγραφης απάντησης- ενημέρωσης ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για θέματα- υπομνήματα, έγγραφα που υποβάλλουν στην Ομοσπονδία τα Σωματεία- μέλη της. Είναι υπεύθυνος για το υλικό της Ομοσπονδίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 24ο

 1. Τα μέλη του Δ.Σ., των παρ’ αυτών συνιστώμενων επιτροπών, τα μέλη των Δ.Σ. των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας καθώς και τα μέλη των Σωματείων διωκόμενων τυχόν για συνδικαλιστική τους δραστηριότητα προστατεύονται από την Ομοσπονδία μέχρι πλήρους αποκατάστασής τους.
 2. Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη της Διοικήσεως είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες καθώς και οδοιπορικά έξοδα για την απασχόλησή του με υποθέσεις της Ομοσπονδίας μετά από εισήγηση και απόφαση του Δ.Σ.
 3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να ενεργούν αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συνεδρίου, να προβαίνουν ευσυνείδητα σε πράξεις ή παραλείψεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της Ομοσπονδίας.
 4. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε μία από τις στην παρ.2 του παρόντος άρθρου αναφερόμενες παραβάσεις, τότε δημιουργείται λόγος για ανάκληση του υπαιτίου μέλους από το αξίωμα που τυχόν κατέχει.
 5. Κάθε μέλος της Διοίκησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό α) αν υποβάλλει παραίτηση β) αν απουσιάζει αδικαιολογήτως σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκτός αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή ασθένειας και γ) αν πάψει να είναι συμβασιούχος εργαζόμενος.
 6. Για τις περιπτώσεις αυτές αποφασίζει το Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 25ο

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο ταυτόχρονα με το Δ.Σ. το οποίο έχει την ίδια θητεία.
 2. Αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης από την Ε.Ε. για την οποία συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει κάθε 18 μήνες στο τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των βιβλίων και των δικαιολογητικών των εξόδων και εσόδων. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία από τα μέλη της.
 3. Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται και πέντε αναπληρωματικά από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιους που καλούνται να καταλάβουν τη θέση που κενώθηκε σε περίπτωση παραίτησης ενός τακτικού μέλους.
 4. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώνει ανωμαλίες στην οικονομική διαχείριση έχει το δικαίωμα να αναφερθεί στο Δ.Σ. και να ζητήσει λήψη μέτρων και καταλογισμό ευθυνών από τα μέλη της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26o

 1. Όταν εγκριθεί το παρόν καταστατικό και καταχωρηθεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Διοίκηση της Ομοσπονδίας πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να πραγματοποιήσει Πανελλαδικό Συνέδριο, σύμφωνα με τη διάταξη του παρόντος.
 2. Η Ομοσπονδία μπορεί να εκδίδει εφημερίδα για την κάλυψη της πληροφόρησης των φυσικών μελών των σωματείων της για τα θέματα και τους σκοπούς που ορίζει το παρόν καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας. Καθήκοντα διαχειριστή της εφημερίδας από έσοδα και έξοδα ασκεί ο Ταμίας της Ομοσπονδίας.
 3. Η Ομοσπονδία έχει στρογγυλή σφραγίδα στην περιφέρεια της οποίας είναι η επωνυμία της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» και στο κέντρο είναι «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2005».
 4. Η Ομοσπονδία γιορτάζει την 1η Σεπτέμβρη κάθε χρόνο, μέρα πάλης της εργατικής τάξης για τη Παγκόσμια Ειρήνη.
 5. Κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί επαγγελματικών σωματείων καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή με απόφαση του Δ.Σ. ή με απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου αν εισαχθεί σε αυτό το θέμα σύμφωνα με το καταστατικό.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Συνέλευση των ιδρυτών και θα ισχύσει από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 15/05/2005

Τα Ιδρυτικά Μέλη