Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020

…..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
…..

Πληρεξούσιο

Το πληρεξούσιο είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ένα πρόσωπο (ο εντολέας) εξουσιοδοτεί ένα άλλο ή άλλα πρόσωπα (εντολοδόχοι) να το εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά και να επιχειρούν στο όνομά του ορισμένη πράξη μέσα στα όρια των εντολών που τους έχει παράσχει.
Με το γενικό πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται στον εντολοδόχο ευρεία δυνατότητα δράσης.
Με το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο η εξουσία του αντιπροσώπου περιορίζεται σε συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες καθορίζονται ρητά.
Η πληρεξουσιότητα παύει με τον θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο.
Επίσης, η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει από τη στιγμή που περατώθηκε η έννομη σχέση στην οποία στηρίζεται.
Το πληρεξούσιο ανακαλείται από τον εντολέα οποτεδήποτε με συμβολαιογραφική πράξη ανάκλησης αυτού, για την οποία πρέπει να λάβουν γνώση και οι εντολοδόχοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληρεξούσιο μπορεί να οριστεί ανέκκλητο μόνο στην περίπτωση που αφορά το συμφέρον του εντολοδόχου.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΕ)/11-02-2013 με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων», αναφέρεται ότι: «προκειμένου να γίνει δεκτό στην Ελλάδα πληρεξούσιο, το οποίο έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή και σύμφωνα ως προς τον τύπο με το δίκαιο της πολιτείας στην οποία καταρτίσθηκε, εάν μεν η πολιτεία όπου καταρτίσθηκε το πληρεξούσιο έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης του 1960, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984, πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από το νόμο αυτό επισημείωση (APOSTILLE), άλλως τη θεώρηση του Έλληνα Προξένου».
Συνεπώς, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ της Χώρας οφείλουν να αποδέχονται τα πληρεξούσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούν τις, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις.

 

Προϋποθέσεις βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής

Το αρμόδιο διοικητικό όργανο βεβαιώνει με το γνησίου της υπογραφής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο ενδιαφερόμενος φέρει κατά τη βεβαίωση, πρωτότυπο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
  • Υπογράφει ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου.
  • Το έγγραφο επί του οποίου υπογράφει περιέχει πλήρη δήλωση βούλησης, την οποία κατανοεί και αντιλαμβάνεται πλήρως
  • Το έγγραφο δεν αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη

Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος φέρει, κατά τη βεβαίωση, πρωτότυπο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’))

Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο,

Στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε έγγραφα γραμμένα σε ξένη γλώσσα

Με την υπ’ αριθμ. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδέκτη από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστώντας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο επί του οποίου τίθεται η υπογραφή, δηλαδή και επί ξενόγλωσσων εγγράφων, αφού τέτοια διάκριση δε γίνεται. Περαιτέρω, κατά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επί ξενόγλωσσου εγγράφου δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και η μετάφραση αυτού, αφού όπως έγινε ήδη δεκτό, το όργανο της διοικητικής αρχής ή του ΚΕΠ από το οποίο ζητείται βεβαίωση, δεν υποχρεούται να αναγνώσει το έγγραφο

Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;

Μόνο σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης (όπως άρθρα 42, 83, 96 παρ. 2, 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 84 ν. 3386/2005, είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατουμένων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου (άρθρο 84 παρ. 2 ν. 3386/2005).