Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020

…..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
…..

Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση

Αθήνα, 18/12/2019
Α.Π.: 29

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Ζητήματα εξυπηρέτησης πολιτών και λειτουργίας ΚΕΠ προς επίλυση
Σχετ.: (α) Η εγκύκλιος με Α.Π /Φ.18/οικ. 11853 της 6ης Μαΐου 2009 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»
(β) Η εγκύκλιος με Α.Π ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/23/12633 της 10ης Απριλίου 2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπόμνηση εγκυκλίων οδηγιών που ρυθμίζουν θέματα επιμέλειας και ασφάλειας των ΚΕΠ»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα ζητήματα που αφορούν στην εξυπηρέτηση πολιτών και στη λειτουργία των ΚΕΠ, προς επίλυσή τους: Συνέχεια

Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Στις περιπτώσεις που προσέρχεται σε μια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ δικηγόρος, προκειμένου να υποβάλλει ή να παραλάβει τελική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του, ισχύουν:

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), «Αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις».
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3242/2004 (Α’ 102), «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποδέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους…».

Μέχρι σήμερα έχει γίνει δεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.3242/2004, για την περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δε μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον των διοικητικών αρχών για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, επιτρέπουν την υποβολή αιτήσεων πολιτών προς τη διοίκηση από τρίτα πρόσωπα, μόνο εφόσον αυτά προσκομίζουν τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία μάλιστα πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που αντί του ενδιαφερομένου πολίτη και για λογαριασμό του προσέρχεται στην υπηρεσία για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη πληρεξούσιος δικηγόρος, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων» (Α’ 208).

Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών νωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποία, η υποβολή της αίτησης γίνεται από δικηγόρο ο οποίος υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του πελάτη του, αυτός παραλαμβάνει και την τελική πράξη χωρίς άλλη διαδικασία ή απαίτηση. Το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης που έχει υποβληθεί από δικηγόρο. Εάν η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθηση αυτής ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, τότε του ζητείται να δηλώσει επί τόπου την πληρεξουσιότητά του, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.

Προϋποθέσεις βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής

Το αρμόδιο διοικητικό όργανο βεβαιώνει με το γνησίου της υπογραφής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ο ενδιαφερόμενος φέρει κατά τη βεβαίωση, πρωτότυπο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
  • Υπογράφει ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου.
  • Το έγγραφο επί του οποίου υπογράφει περιέχει πλήρη δήλωση βούλησης, την οποία κατανοεί και αντιλαμβάνεται πλήρως
  • Το έγγραφο δεν αντίκειται στο νόμο και τα χρηστά ήθη

Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος φέρει, κατά τη βεβαίωση, πρωτότυπο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’))

Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο,

Στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε έγγραφα γραμμένα σε ξένη γλώσσα

Με την υπ’ αριθμ. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδέκτη από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστώντας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο επί του οποίου τίθεται η υπογραφή, δηλαδή και επί ξενόγλωσσων εγγράφων, αφού τέτοια διάκριση δε γίνεται. Περαιτέρω, κατά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επί ξενόγλωσσου εγγράφου δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και η μετάφραση αυτού, αφού όπως έγινε ήδη δεκτό, το όργανο της διοικητικής αρχής ή του ΚΕΠ από το οποίο ζητείται βεβαίωση, δεν υποχρεούται να αναγνώσει το έγγραφο

Μπορούν οι δικηγόροι να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής;

Μόνο σε διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία και στην απονομή της δικαιοσύνης (όπως άρθρα 42, 83, 96 παρ. 2, 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 84 ν. 3386/2005, είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κρατουμένων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου (άρθρο 84 παρ. 2 ν. 3386/2005).

Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ταχ.Δνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ.Κώδ.: 106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Σοφία Παπαδάκη
Τηλ.: 213-1313115
Φαξ : 210-3389147

Αθήνα, 6 Μαϊου 2009.
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ. 11853
ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους»

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με έναυσμα την υποβολή επιστολής από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σχετικά με την περίπτωση που προσέρχεται σε μία διοικητική αρχή ή ΚΕΠ δικηγόρος προ κειμένου να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει τελική διοικητική πράξη για λογαριασμό του εντολέα του και προκειμένου να άρει τις όποιες αμφισβητήσεις ώστε να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλη τη Διοίκηση, θέτει υπόψη σας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99, ΦΕΚ 45/Α’), «Αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις».
Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου όπως αντί καταστάθηκαν με αυτές της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α ), «Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους…».


Συνέχεια ανάγνωσης