Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020

…..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
…..

Απογραφή scanner σε ΚΕΠ

emailΣτο πλαίσιο καταγραφής από την υπηρεσία μας του εξοπλισμού των ΚΕΠ, για λόγους σχεδιασμού επιχειρησιακών δράσεων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα και την αποστολή των σχετικών στοιχείων το αργότερο έως 30/12/2019.

Με επιμέλεια των προϊσταμένων τον ΚΕΠ να αποσταλεί ένας ενιαίος Πίνακας για το σύνολο των ΚΕΠ του εκάστοτε Δήμου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Δήμος:….
Κωδικός ΚΕΠ Ύπαρξη σαρωτή εγγράφων (scanner), Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει, λειτουργεί.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Ο σαρωτής (scanner), εφόσον υπάρχει και λειτουργεί, έχει δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης.

Συμπληρώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
FAX: 213 131 3119, 3180

Ενημερωτικό δελτίο

Αθήνα, 08/11/2018
Α.Π.: 22

ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Α. Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 7/11/2018, η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τη νέα Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Από τη συνάντηση και το διάλογο που αναπτύχθηκε γενικά σε καλό κλίμα, χωρίς να εκλείψουν και κάποιες εντάσεις σε επιμέρους ζητήματα, προέκυψαν τα ακόλουθα: Συνέχεια

Ρύθμιση θεμάτων για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ

Αθήνα, 19/06/2018
Α.Π.: 8

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με το παρόν σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι υπηρετούν σε ΚΕΠ, προκειμένου αυτά να ρυθμιστούν, ως ακολούθως:
Α. Διατήρηση σε ισχύ του άρθρου 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138)
Με το ν.4440/2016 (Α΄ 224) καθιερώθηκε Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακολούθως, με διάφορες διατάξεις των ν.4447/2016, ν.4456/2017, ν.4465/2017, ν. 4472/2017, ν. 4473/2017 και ν. 4479/2017 είτε προβλέφθηκαν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του ΕΣΚ, είτε διατηρήθηκαν, είτε καταργήθηκαν διατάξεις που ρύθμιζαν θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων με διαφορετικό τρόπο.
Διάταξη νόμου δεν υπάρχει μέχρι σήμερα περί διατήρησης ή κατάργησης του άρθρου 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138), με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3448 (Α΄ 57) ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή απόσπασή τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος μεταφερόμενος αποσπασμένος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Δεδομένου ότι δεν έχει διαφανεί πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει τις ως άνω πρόνοιες -διαφορετικά αυτό θα είχε συμβεί ήδη, σας παρακαλούμε να ρυθμιστεί το θέμα με την ψήφιση διάταξης που θα προβλέπει ότι διατηρείται, επίσης, σε ισχύ το άρθρο 53 του ν.3979/2011 (Α΄ 138).

Β. Μειωμένο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων με ειδικές ανάγκες που υπηρετούν σε ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), η μείωση του ωραρίου κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
β) Έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.
Ειδικά για τους υπαλλήλους που ανήκουν σε μία από τις ως άνω κατηγορίες και υπηρετούν σε βάρδιες σε ΚΕΠ με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας (καθημερινές 8.00 έως 20.00 και Σάββατα 8.00-14.00), σας παρακαλούμε να διευκρινιστεί με νέα εγκύκλιο ότι δικαιούνται επίσης τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά (1) ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών, άλλως, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για μειωμένο ωράριο εργασίας τους χωρίς περικοπή αποδοχών.

Γ. Διαμόρφωση χώρου εργασίας στα ΚΕΠ που υπηρετούν υπάλληλοι με Ειδικές Ανάγκες.
Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί εγκύκλιοι (ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/29/3849 16-02-2011) για την προσβασιμότητα των πολιτών ΑΜΕΑ στα ΚΕΠ (κτιριακές υποδομές κ.ά.), όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εγκύκλιες οδηγίες για κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων εργασίας σε ΚΕΠ που υπηρετούν υπάλληλοι με Ειδικές Ανάγκες. Προβλήματα όπως η μετακίνηση εντός του χώρου εργασίας, η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. φαξ, εκτυπωτές, τηλέφωνα) κ.ά. παραμένουν, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καθημερινότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Σας παρακαλούμε για την έκδοση εγκυκλίου προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, προκειμένου να ληφθεί κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση των συναδέλφων μας εκεί που εργάζονται.
Ελπίζοντας στην ανταπόκρισή σας για την επίλυση των παραπάνω ευαίσθητων θεμάτων το δυνατό συντομότερο, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.