Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 4η Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
E – mail: dolkep@mindigital.gr

ΥΨηΔ 30/04/2020
Α.Π.: οικ. 10698 ΕΞ 2020

Αριθ. Φακέλου
ΔΥΜΣ/Φ.5/ 19 /

ΠΡΟΣ:
Γραφεία Δημάρχων της χώρας
(Μέσω των οικείων ΚΕΠ)
kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕΚΕΠ
info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την 4η Μαΐου 2020

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών για το διάστημα από 4-5-2020 και μετά.
Επισημαίνουμε ότι, η λειτουργία των ΚΕΠ της χώρας θα συνεχιστεί με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς και τα διαλαμβανόμενα των εγκυκλίων μας:
-ΔΑΔ/Φ.5/6/6806/17-3-2020 σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ
-ΔΑΔ/Φ.5/10/7542/24-3-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών
-ΔΑΔ/Φ.5/17/9510/15-4-2020 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικές αιτήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες ΕΛΤΑ).

Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι, ο οικείος Δήμος έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής εργασίας με βάση το αντικείμενο της υπηρεσίας, στην οποία θα γίνει εφαρμογή και το διαθέσιμο προσωπικό, το οποίο δεν κάνει ήδη χρήση άδειας ειδικού σκοπού ή άλλης θεσμοθετημένης μακροχρόνιας άδειας (πχ. άδεια ανατροφής, κύησης, κα.).
Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή προγράμματος εκ περιτροπής εργασίας έχει ως προϋπόθεση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου, η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Δεδομένων, λοιπόν, και των συνολικών μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, όπως της μείωσης ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% ή της αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας η εξυπηρέτηση να γίνεται με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε – κάθε περίπτωση – το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εξυπηρέτηση με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο του Φορέα).
Τέλος, στην συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, παρακαλούμε για τη μέγιστη συνδρομή σας και την πιστή τήρηση και εφαρμογή των προεκτεθέντων.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γεώργιος Γεωργαντάς

Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Ταχ. Κώδικας: Καλλιθέα, 101 63
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη, Κ. Καπαρός
E – mail: dolkep@mindigital.gr

Αριθ. Φακέλου
ΔΑΔ/Φ.5/10 /

ΠΡΟΣ:
Γραφεία Δημάρχων της χώρας
(Μέσω των ΚΕΠ)
kep-all@kep.gov.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕΚΕΠ
info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ».
Σχετικά: (α) η αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20036 (ΦΕΚ 986/Β΄/2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.
(β) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ).
(γ) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1).
(δ) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 68 Α΄/ 20.3.2020).
(ε) Το άρθρο 10 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό από τις 23/3/2020 και ώρα 6 π.μ. επιβλήθηκε το μέτρο προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και καθορίστηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση των πολιτών.
Με την Β. ενότητα του (β) σχετικού δίνεται η οδηγία ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν, αλλά και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο τηλεπικοινωνίας

Συνέχεια ανάγνωσης

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 22/03/2020
Α.Π.: 22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε ένδειξη καλής θέλησης και λαμβάνοντας υπόψη: Α. Την επιβολή απαγόρευσης άσκοπης κυκλοφορίας από αύριο το πρωί στις 6.00 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο τηλεοπτικό διάγγελμα προς τους πολίτες και
Β. Τις πρόνοιες της προηγούμενης εβδομάδας και τις δράσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον περιορισμό της προσέλευσης πολιτών στα ΚΕΠ.
Αποφάσισε σήμερα Κυριακή 22/03/2020 τη ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών για το προσωπικό των ΚΕΠ που έχει εξαγγείλει από τη Δευτέρα 23/03/2020 ως ακολούθως:
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ από τα ως άνω καθήκοντα για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους.
Η ΑΠΟΧΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ, όπως αποφασίστηκε, ΜΟΝΟ για το προσωπικό που απασχολείται σε ΚΕΠ, στα οποία δεν υπάρχουν τα ελάχιστα μέσα προστασίας (προστατευτικά τζάμια σε γκισέ ή γραφεία) για πολίτες και εργαζόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η δια ζώσης εξυπηρέτηση πολίτη και ο κίνδυνος διασποράς του νέου κορωνοϊού. Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ΚΕΠ θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξυπηρετώντας το κοινό τηλεφωνικά, μέσω διαδικτύου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, χωρίς προσωπική επαφή με τον πολίτη μέσα στο ΚΕΠ.
Καθόσον το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ζητάμε:
Οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιήσει τις αναγκαίες προμήθειες σε μέσα και υλικά για τα ΚΕΠ, να το πράξουν το συντομότερο, για να ανασταλεί πλήρως η αποχή μας στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όλοι στη χώρα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 20/03/2020
Α.Π.: 21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π., στις 16/03/2020, αποφάσισε ΑΠΟΧΗ από καθήκοντα διεκπεραίωσης υποθέσεων με φυσική παρουσία πολιτών, για το προσωπικό των ΚΕΠ, από τη Δευτέρα 23/03/2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του νέου κορωνοϊού, με ΑΙΤΗΜΑΤΑ την αναστολή υποδοχής κοινού με φυσική παρουσία πολιτών μέσα στα ΚΕΠ και την αναστολή λειτουργίας των ΚΕΠ, στα οποία δεν έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας, μέχρι τη λήψη τους. Συνέχεια

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
οικ. Α 19597/1031

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).
Σχετ.: Οι από 25.02.2020 (Α’ 42), 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) και 14.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 64) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνιση του ιού COVID-19, την ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού διάδοσής του, την αναγκαιότητα αποσυμφόρησης αρμόδιων Υπηρεσιών της χώρας από την προσέλευση κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων, δεδομένων και των δυσχερειών στη στελέχωση και τη λειτουργία τους συνεπεία της εμφάνισης του ιού COVID-19, και προς την εξυπηρέτηση και την προστασία των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 31η Μαΐου 2020 η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων των οποίων η λήξη έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 έως και τις 31.05.2020.

Συνέχεια ανάγνωσης