Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020

…..
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο εικοστό έβδομο
Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα Κ.Ε.Π.

Άρθρο τριακοστό
Μέθοδοι ταυτοποίησης

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

Άρθρο τριακοστό όγδοο
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
…..

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1313337,-3340, -3378, -3403,
-3215,-3212,-3373, -3315, -3394
Email: hrm@ypes.gov.gr
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό),
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029, -030
Email: info@ypes.gr
Για το κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας: 2131313 -3297 και 3243

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20/3/2020
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189

ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,
β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19»
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

ΦΕΚ 928/Β/18-03-2020
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030

…..
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:
1.1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
1.2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
1.3. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
1.4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία
…..

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο:213 1313337,-3340, -3378, -3403,
-3215,-3212,-3373, -3315, -3394
Email: hrm@ypes.gov.gr
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό),
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029, -030
Email: info@ypes.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 16/3/2020
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000

ΠΡΟΣ :
Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Αίτημα για τον εξορθολογισμό των μετακινήσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΥΠ σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου

Αθήνα, 26/02/2020
Α.Π.: 12

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου 101 63 Καλλιθέα

Θέμα: Αίτημα για τον εξορθολογισμό των μετακινήσεων υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.
ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 11/25-02-2020 έγγραφό μας προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Γεωργαντά με θέμα «Άρθρο 74 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου με τις διατάξεις του β΄εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 όπως ισχύουν

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Σε συνέχεια του χθεσινού σχετικού εγγράφου μας που επισυνάπτουμε στο παρόν, επανερχόμαστε στο ζήτημα των μετακινήσεων των υπαλλήλων ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π. αναφέροντας κατ’ αρχάς τα ακόλουθα:
Με την παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α) ως εξής: «Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήμου.»
Με την προσθήκη του συγκεκριμένου εδαφίου και με τη γνωστή τάση των Δημάρχων να αυθαιρετούν –λόγος για τον οποίο έχουμε ζητήσει την υπαγωγή μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- έχουν προκύψει και προκύπτουν κατά καιρούς διάφορα προβλήματα.
Η ερμηνευτική εγκύκλιος 37 (αρ. πρωτ. 21097/28-5-2012 ΑΔΑ: Β498Ν-ΒΦΘ) της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει πως η μετακίνηση είναι προσωρινή και δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Σε αυτή την προσωρινότητα όμως δεν ορίζεται συγκεκριμένο διάστημα, ούτε από το νόμο ούτε από την εγκύκλιο.
Αυτή η ασάφεια δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους να ενεργούν κατά το δοκούν. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουμε συναντήσει είναι οι εξής:

  • Οι έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται πάντα από τον ίδιο υπάλληλο.
  • Οι έκτακτες ανάγκες να λειτουργούν ως τιμωρία σε συγκεκριμένους υπαλλήλους.
  • Οι έκτακτες ανάγκες να γίνονται μόνιμες χωρίς ουσιαστικό λόγο.
  • Μόνιμες ανάγκες σε προσωπικό να καλύπτονται με διαρκείς μετακινήσεις του ίδιου ή διαφορετικών υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π.
  • Έκτακτες ή μόνιμες ανάγκες σε προσωπικό να καλύπτονται με διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για έξοδα κίνησης που καταβάλλουν οι ίδιοι οι μετακινούμενοι σε αχανείς Καλλικρατικούς δήμους από το μισθό τους.

Προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση στο ζήτημα αυτό για τον εξορθολογισμό των μετακινήσεων, θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν όροι, λεπτομέρειες και διαδικασία από το εποπτεύον τα ΚΕΠ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βάσει των οποίων θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου.
Και επειδή:
α. Οι όροι, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία που περιγράφονται σε ερμηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρμογή διατάξεων νόμου, πολλές φορές καταστρατηγούνται.
β. Οι όροι, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής κανόνων δικαίων δεν είναι ευέλικτο να υπάρχουν σε διατάξεις νόμων.
γ. Με Υπουργικές Αποφάσεις διασφαλίζεται καλύτερα η εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων.
Σε συνδυασμό με το αίτημα του χθεσινού εγγράφου μας, ζητάμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»:
1. Να διαγραφούν οι λέξεις «με την ίδια διαδικασία» από το β΄εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 με την απαλοιφή τους από το άρθρο 74 που τροποποιεί τις παρ. 1 και 2 του ν. 4257/2014.
2. Να προστεθεί με νέα διάταξη τρίτο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 ως εξής:
«Με απόφαση του εποπτεύοντος τα Κ.Ε.Π. Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι λεπτομέρειες και η διαδικασία, βάσει των οποίων επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π. του κλάδου Δ.Υ.Π. σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου.»

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,
Ελπίζοντας στη καλή συνεργασία μας για την αναβάθμιση του Θεσμού των ΚΕΠ και για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα ΚΕΠ και τον κλάδο των υπαλλήλων που τα στελεχώνει, σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας καλούμε να προβείτε σε ένα μικρό, αλλά πολύ γενναίο βήμα για τον έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.

Άρθρο 74 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών

Αθήνα, 25/02/2020
Α.Π.: 11

ΠΡΟΣ:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

Θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και μετακινήσεις υπαλλήλων κλάδου Δ.Υ.Π. από ΚΕΠ σε ΚΕΠ του ίδιου Δήμου με τις διατάξεις του β΄εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 όπως ισχύουν.

Κύριε Υφυπουργέ,

Στο άρθρο 74 του εν θέματι Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέρεται: Συνέχεια

Υπαγωγή υπαλλήλων ΚΕΠ κλάδου ΔΥΠ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αθήνα, 17/02/2020
Α.Π.: 9

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
κ. Γεώργιο Γεωργαντά
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
101 63 Καλλιθέα

Θέμα: «Υπαγωγή υπαλλήλων ΚΕΠ κλάδου Δ.Υ.Π στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

Κύριε Υπουργέ,
Το 2021 τα ΚΕΠ κλείνουν αισίως 20 έτη λειτουργίας. Ένας Θεσμός που αμφισβητήθηκε, αλλά κατάφερε να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών ως η πιο επιτυχημένη Δημόσια Υπηρεσία σε εξυπηρέτηση κοινού μέχρι και σήμερα. Συνέχεια