Τρόπος αποτύπωσης επιφυλάξεων (διατύπωσης μη αρμοδιότητας κλπ)

Για να είναι διακριτές οι επιφυλάξεις σε σχέση με τα σχόλια, θα προστίθενται στο τέλος του εγγράφου στο σώμα του κειμένου.

Advertisements

Άδεια Αιμοδοσίας

ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α
Άρθρο 50
Δικαίωμα ειδικής άδειας
…..
5.Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.
…..
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-05-2008 ΥΠΕΣ
Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15-02-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες σύμφωνα και με το άρθρο δεύτερο του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ Α’ βαθμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
…..
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 50 του Υ.Κ.)
3. Ο υπάλληλος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Σημειώνεται ότι η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο υπάλληλος που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Αθήνα, 29 Μαΐου 2008
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590 /οικ. 14346

Θέμα: Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ύστερα από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ΥΚ) που έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007, καθώς και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που έχει κυρωθεί με το ν. 3584/2007 και σε συνέχεια της υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Χορήγηση κανονικής άδειας.
Η κανονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η άσκηση του οποίου διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την εν γένει απόδοση και παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Γι’ αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ και του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ η εν λόγω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, έστω και αν δεν τη ζητήσει.
Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ’ όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας


Συνέχεια ανάγνωσης

Λειτουργικά θέματα ΚΕΠ

Αθήνα, 2 – 8-2002
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.14934

Εγκύκλιος υπ’αριθμ. 3

Θέμα : Λειτουργικά θέματα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ).
Σχετ: 1η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 10025 / 24-5-2002.
2η Εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ / 12700 / 2-7-2002.

Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας με τις οποίες σας ενημερώσαμε για τις αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π και για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών ( κτιριακό – επίπλωση – εξοπλισμός – προσωπικό ) για την λειτουργία των Κ.Ε.Π και με δεδομένο ότι οι από την πλευρά σας αναγκαίες ενέργειες έχουν προχωρήσει σημαντικά σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Προσωπικό – Εκπαίδευση Προσωπικού – Έναρξη λειτουργίας.

Για το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 /Α/1997), εκδόθηκε ήδη η με αριθμό 1/244/7643/16-7-2002 απόφαση της Τριμερούς Επιτροπής Υπουργών της ΠΥΣ 55/98, με την οποία δόθηκε η απαιτούμενη έγκριση για την απασχόληση συνολικά δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2304) ατόμων για όλα τα Κ.Ε.Π. της χώρας (ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού-Επαρχεία).

Η αρμόδια Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ θα προβεί στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Συνεπώς οι ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού που δεν έχουν ακόμα προβεί στην επιλογή των ατόμων στα οποία θα γίνει η ανάθεση έργου, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη εγκύκλιό μας (αρ. πρωτ. οικ.12700/2-7-2002), θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία και να γνωστοποιήσουν άμεσα στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. τα άτομα που επέλεξαν προκειμένου να οργανωθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης τους.

Σχετικά με αυτό σας πληροφορούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλάβουν στην συνέχεια το έργο της επιτόπιας