Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κ.Ε.Π.

Ιστορικό

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και ιδρύθηκε το 2005 από τα εξής πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη:

Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ ΕΝΑΕ Αθηνών – Πειραιώς,
Σωματείο Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας και,
Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Ηπείρου – Ιονίων Νήσων

Στη συνέχεια, είχαμε την προσχώρηση τεσσάρων (4) ακόμη πρωτοβάθμιων Σωματείων – μελών, του Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νοτιοδυτικής Ελλάδος το 2006, του Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου το 2009, του Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΕΠ Αττικής το 2010 και του Σωματείου Εργαζομένων στα ΚΕΠ Κρήτης το ίδιο έτος.

Να σημειωθεί εδώ ότι το Σωματείο Συμβασιούχων Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας προχώρησε σε τροποποίηση καταστατικού το 2009 και έχει μετονομασθεί σε Σωματείο Μονίμων-Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας ενώ από 1/1/2011 το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ ΕΝΑΕ Αθηνών – Πειραιώς έπαψε να υφίσταται μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010.

Σκοπός της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρεται εξάλλου και στο καταστατικό, είναι μεταξύ άλλων:

  • Η εργασιακή μας αποκατάσταση με τρόπο που να εξασφαλίζει τη διαρκή εργασιακή μας σχέση
  • Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των φυσικών μελών των Σωματείων της Δυνάμεώς της
  • Η διαπραγμάτευση για τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στα ΚΕΠ και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ευχή αλλά και στόχος όλων είναι σύντομα να πετύχουμε όσα δικαιωματικά μας ανήκουν και να φτάσει επιτέλους ο θεσμός των ΚΕΠ εκεί που πραγματικά του αξίζει!